Nyheter

Statligt stöd främjar hållbara investeringar i Umeå

Umeå kommun har beviljats 427,5 miljoner kronor av Trafikverket för investeringar i gång- och cykelvägar och infrastruktur för kollektivtrafik. Det sker i ett så kallat stadsmiljöavtal som ska främja utveckling av hållbara transporter och stadsmiljöer i Umeå 2019–2016.

Stödet ska bland annat användas för att bygga gång- och cykelbroar till norra Ön, cykelbanor på Ön, ett huvudstråk för kollektivtrafik i framtida Tomtebo strand och en bro över E4:an för bussar och cyklar till den nya stadsdelen. I avtalet ryms också en rad andra satsningar för att komplettera nätet av cykelvägar.

– Vi är mycket glada för avtalet med Trafikverket. Det innebär ett långsiktigt samarbete och goda förutsättningar att fortsätta bygga bostäder och trafiklösningar på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Kommunen satsar lika mycket
I nationell plan för transportsystemet 2018–2029 anslås en miljard kronor per år för stadsmiljöavtalet. Det erbjuder 50 procent statlig medfinansiering till investeringar som främjar hållbara stadsmiljöer och skapar förutsättningar för fler persontransporter med kollektivtrafik eller cykel. Kommunen satsar alltså också 427,5 miljoner kronor under perioden.

I avtalet ingår också att kommunen ska genomföra motprestationer som också bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. För Umeås del handlar det om detaljplaner för bland annat Ön och Tomtebo strand, men också om att genomföra ett kollektivtrafikprogram och en handlingsplan för trafiksäkra skolvägar.

Samlat grepp om bostadsprojekt
– Det här ger ett samlat grepp om Umeås större bostadsprojekt och är helt i linje med kommunens översiktsplan, säger Hans Lindberg.

Avtalet mellan Trafikverket och Umeå kommun är näst efter avtalet med Stockholm det mest omfattande i Sverige denna omgång.