Nyheter

Svag ökning för färdtjänst 2018

Antalet personer med tillstånd att resa med färdtjänst ökade med +2,0 procent under 2018, jämfört med året innan. Antalet resor med färdtjänst visar på en liknande ökning, +1,8 procent. I ett längre perspektiv minskar dock både antal tillstånd och antal resor med färdtjänst. Det visar Trafikanalys officiella statistik om färdtjänst och riksfärdtjänst 2018.

Under 2018 ökade antalet utfärdade färdtjänsttillstånd med cirka 6 000 till 315 000. I ett längre perspektiv ligger dock antal tillstånd på en relativt låg nivå. Sedan 1991 har antalet tillstånd minskat med 28 procent. Sätts antalet färdtjänsttillstånd i relation till befolkningsökningen framgår minskningen ännu tydligare. Minskningen är då från 51 personer per 1 000 invånare år 1991, till 31 personer år 2018.

Under året genomfördes cirka 11,2 miljoner resor med färdtjänst, en svag ökning jämfört med föregående år då antalet var 11,0 miljoner (+1,8 procent). Sedan 1991 har antalet resor minskat med 27 procent.

Kvinnor dominerar som tidigare färdtjänsten, både sett till antal tillstånd och antal genomförda resor. Dock kan konstateras att en genomsnittlig kvinna med färdtjänsttillstånd genomför 18 procent färre enkelresor än en genomsnittlig man.

Längre färdtjänstresor mellan kommuner, så kallad riksfärdtjänst, utnyttjades av betydligt färre personer. År 2018 uppgick det totala antalet resenärer till cirka 11 400, eller drygt 1,1 per 1 000 invånare. Detta är en svag minskning jämfört med föregående år. Det sammanlagda antalet resor med riksfärdtjänst uppgick till närmare 54 000, vilket innebär att varje resenär i genomsnitt gjorde 4,7 resor under året. Även för riksfärdtjänst genomför män i genomsnitt fler resor än kvinnor.

Bild: Trafikanalys