Tag: Syftet med det nya affärsområdet Volvo Autonomous Solutions är att ytterligare öka takten i utvecklingen