Nyheter

En vision för järnvägen – och för ett bättre Sverige

Sveriges framtida välstånd och ekonomiska tillväxt bygger på att vi har ett välfungerande transportsystem, där järnvägen utgör ryggraden och är en förutsättning för att det ska fungera. Därför har JBS, Järnvägsbranschens Samverkansforum, tillsammans med alla ledande aktörer inom järnvägsbranschen tagit fram en gemensam vision.

Visionen är också framtagen i dialog med transportsektorns intressenter.

– Medan Europa blir alltmer sammanflätat riskerar Sverige att tappa både i tillgänglighet och konkurrenskraft. Vi är övertygade om att utvecklingen går att vända och att järnvägen har en nyckelroll som ryggrad i ett integrerat och sömlöst transportsystem för ett växande, klimatsmart och mer dynamiskt Sverige. För att lyckas, krävs ett tänkande bortom nuvarande svenska järnvägssystem. Vi behöver se oss själva som en del av ett större system, tillsammans med andra transportslag i Sverige, säger Kristoffer Tamsons, ordförande för JBS.

Vision 2050: Transportsystemet för oss närmare – Sverige växer med järnvägen

”Vår vision för 2050 är att den svenska järnvägen är ryggraden som säkerställt att EU:s transportpolitiska mål har uppnåtts. Multimodala gränsöverskridande transportlösningar och ny kapacitet för järnvägen har blivit en framgångssaga för Sverige. Kortare restider har skapat ett tillgängligare och mer konkurrenskraftigt Sverige. Andelen resenärer och gods som körs på järnväg har ökat betydligt sedan 2020. Medborgare, näringsliv och offentlighet uppskattar och utnyttjar järnvägens fördelar som ett pålitligt, energieffektivt och självklart transportslag.”

”Vår vision för 2050 är också ett transportsystem som för oss närmare. Närmare varandra, närmare inom och mellan våra regioner samt närmare mellan våra grannländer och övriga Europa. Och inte minst närmare kopplingar mellan olika trafikslag. Det handlar om att växla upp och ta språnget till en helt ny nivå av integration, effektivitet och smarta lösningar i transportsystemen.”

”Vi sätter ribban högt och vill se följande fyra områden uppfyllda senast 2050:

· Vi bygger svenskt välstånd genom ökad ekonomisk tillväxt och starkare internationell konkurrenskraft

· Vi erbjuder kundanpassade lösningar för pålitliga och smidiga resor och godsflöden

· Vi har ett integrerat transportsystem som kopplar ihop Sverige och förbinder oss med omvärlden

· Vi har en robust teknisk infrastruktur och en organisation präglad av systemsyn, långsiktighet och helhetstänkande”

”Resan mot 2050 – färdplan och strategiska initiativ

”Resan mot 2050 är mångbottnad. Dels behöver alla vi aktörer inom järnvägen tillsammans ta ansvar och lösa några av de mest kritiska knäckfrågorna. Det krävs också att omgivningen ger oss rätt förutsättningar. Resan kräver ett väsentligt större ansvarstagande och engagemang från såväl politik som myndigheter och näringsliv.”

”För att nå visionen kommer JBS under våren 2024 ta fram en färdplan som adresserar både långsiktiga utvecklingsområden och åtgärder som ger resultat i närtid. Arbetet görs i bred dialog med transportsektorns intressenter.

Vi aktörer inom järnvägen vill se ett Sverige som satsar mot framtiden – som investerar i områden

som lägger grunden till möjligheter, välstånd och utveckling mot ett mer levande, tryggt och konkurrenskraftigt Sverige. Det är vad vår vision handlar om.”

Läs mer om visionen:

här.

Om Järnvägsbranschens samverkansforum
Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, har etablerats av järnvägens aktörer för att uppnå konkreta resultat i utvecklingen av järnvägen. I styrelsen finns följande aktörer representerade: SJ, MTR, Svensk Kollektivtrafik, Green Cargo, Jernhusen, Tågföretagen, Byggföretagen, Västtrafik, Skånetrafiken, Trafikförvaltningen Region Stockholm, Vossloh och Trafikverket. För mer information, besök JBS hemsida.