Nyheter

Rekordmånga resenärer ger rekordstarkt resultat för SL

Trafiknämnden gör ett rekordstarkt resultat för 2017. Överskottet på 483 miljoner kronor är ett resultat av rekordmånga nöjda och betalande resenärer. Under enskilda månader passerade SL även tremiljonersvallen i antalet uppmätta resor i kollektivtrafiken under en och samma dag.

– Det bästa betyget kollektivtrafiken kan få är såklart fler och mer nöjda resenärer. Det är ett kvitto på att arbetet med att utveckla trafiken med fler avgångar, högre kvalitet och bättre biljettutbud ger resultat, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Det starka resultatet kan också förklaras med fortsatt låg kostnadsutveckling för kollektivtrafiken. Trafikkostnaderna ökade under 2017 med blygsamma 0,2 procent. Även arbetet med att öka intäkterna från reklam, motverkandet av fusk och tjuvåkning samt att pressa kostnaderna för inhyrd personal genom att växla konsulter till anställd personal har fortsatt under året och gett resultat.

– Att ha ordning och reda i kollektivtrafikens ekonomi börjar och slutar med att ha kontroll över trafikens kostnader. Att de fortsätter öka sparsamt är en viktig förutsättning för att kunna förstärka trafiken där det verkligen behövs och att ha ekonomiska muskler nog för att fortsätta genomföra viktig utbyggnad av kollektivtrafiken, såsom utbyggnaden av tunnelbanan och den nya Tvärbanan till Kista, avslutar Kristoffer Tamsons (M).

Fakta om årsbokslutet
Resultatet är mycket starkare än vad SL och trafikförvaltningen tidigare hade räknat med och landar för trafiknämndens verksamhetsområden på 483 miljoner kronor (323 miljoner kronor bättre än föregående år) jämfört med ett budgeterat resultat om 250 miljoner kronor. Biljettintäkterna har ökat med 8,0 procent jämfört med 2016. De samlade trafikkostnaderna har ökat med 0,2 procent.

Den positiva avvikelsen om 233 miljoner kronor mellan årets resultat och budgeterat resultatkrav beror på högre biljettintäkter till följd av en stark resandeutveckling. Därtill bidrar lägre verksamhetskostnader inom ett flertal områden samt lägre kapitalkostnader. Biljettintäkterna landar också på cirka 267 miljoner kronor utöver pris- och taxejusteringen.

Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har ökat jämfört med föregående år. Kundnöjdheten har för kollektivtrafiken som helhet ökat från 80 procent under 2016 till 82 procent för 2017, vilket är rekord för ett helår inom SL-trafiken.

Foto: Tina Israelsson