Nyheter

Snart inleds bygget av ny entré till Norrköping

Idag tecknades avtal mellan Norrköpings kommun och entreprenören Svevia AB gällande bygget av Norrköpings nya entré, trafikplats Bråvalla. Det innebär att byggstarten kan ske planenligt i augusti. Den kombinerade av- och påfarten till E4 väntas bland annat minska andelen tung trafik genom Norrköping.

– Det känns väldigt bra att vi snart kommer igång med bygget av Norrköpings nya trafikplats. Det är viktigt att skapa en av- och påfart till E4 för att kunna utveckla verksamhetsområdet Bråvalla, vilket vi ser ett behov av, säger Karin Jonsson (C ), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Utöver de nya anslutningarna till E4 omfattar projektet exempelvis cirkulationsplatser, en parallell gång- och cykelväg längs med Fiskebyvägen samt en ny anslutning till Kabelvägen. Under arbetets gång kommer även Nodra att genomföra byte av VA-ledningar i de berörda delarna.

– Ett gediget förberedelsearbete har utförts, och vi är glada att avtalet nu är klart så att vi därmed snart kommer att kunna gå in i byggfasen, säger Niklas Engström, avdelningschef på samhällsbyggnadskontoret. Tyvärr påverkar den här typen av arbeten nästan alltid de boende i området, men vi kommer att arbeta för att hitta så funktionella lösningar som möjligt.

I och med uppförandet av trafikplats Bråvalla väntas trafiken på Fiskebyvägen öka. Det gäller framför allt trafik som idag tar sig in och ut ur Norrköping via övriga på- och avfarter till E4.

– Totalt sett blir det en förbättring av logistiken när exempelvis tung trafik inte behöver köra igenom andra delar av Norrköping för att nå Bråvalla och Fiskeby. Samtidigt leder det till en ökad påverkan i området och vi förstår om det upplevs som negativt av de som bor där. Målet är att detta ska bli så bra som möjligt för samtliga berörda, därför inkluderar planerna bland annat även bullerplank längs Fiskebyvägen mot Pryssgården, säger Karin Jonsson (C). Nya, säkrare övergångspassager över Fiskebyvägen kommer också att skapas för gång och cykel.

Planerad byggstart för trafikplats Bråvalla är månadsskiftet september/oktober 2019. Färdigställandet av projektet väntas ske våren/sommaren 2021.