Nyheter

Områdena där svenska CIO:er halkar efter – ny undersökning

Nya data från en internationell undersökning bland CIO:er visar flera områden där Sverige ligger långt framme i digitaliseringen – men också områden där svenska företag hamnat på efterkälken gentemot globala konurrenter.

– På relativt kort sikt innebär det stora utmaningar för svenska företags konkurrenskraft, eftersom de flesta verkar på en globalt konkurrensutsatt marknad, kommenterar Frederick Wennmark, teknisk chef, solution consulting på ServiceNow, som tagit fram undersökningen.

Undersökningen har genomförts av det internationella analysföretaget Oxford Economics Group på uppdrag av ServiceNow. Fler än 500 CIO:er i elva länder deltog i undersökningen, som genomfördes med datorstödda telefonintervjuer. Respondenterna är anonyma för att kunna berätta fritt.

Digitaliseringstakten ökar närmast dagligen, och idag uppger två tredjedelar av de intervjuade CIO:erna att de automatiserat 50 procent eller mer av företagens processer och arbetsflöden. De svenska företagen i undersökningen ligger under genomsnittet med 58 procent, att jämföra med Storbritannien, där 77 procent av företagen uppger sig ha uppnått den förändringen. Inom de närmaste tre åren förväntar sig 95 procent av de svenska CIO:erna att de automatiserat minst hälften av processerna.

– Det är alltså enorma mängder arbete som idag sker manuellt där ansvaret förväntas flyttas över till maskiner under de kommande tre åren. Det är en bra utveckling men det är farligt att underskatta utmaningen. För att lyckas genomföra den förändringen framgångsrikt behöver man ha ett starkt och välfungerande samarbete mellan människor, både inom och utanför den egna verksamheten, och på den punkten finns det oroande tendenser i undersökningen, säger Frederick Wennmark.

18 procent av de svenska CIO:erna uppger att de själva äger ansvaret för att digitalisera processer och arbetsflöden, medan företagets vd och COO ofta är involverade i processen på andra områden. När processer blir digitala sker det oftast i samarbete med expertis utifrån – och här uppger färre än hälften, 44 procent, av de svenska CIO:erna att det samarbetet fungerar effektivt. Och bara 13 procent uppger att de själva arbetar effektivt tillsammans med externa partners i digitala transformationsprojekt. Lika få, 13 procent, uppger att de kan sätta affärsmål för transformation som återspeglar hela verksamheten,

Digitaliseringen är en utmaning ingen kan lösa ensam. Det ställer höga krav på oss leverantörer och på partnerledet att kommunicera tydligt hur våra lösningar skapar konkret affärsnytta och förstå varje kunds specifika behov, och att samtalskvaliteten behöver vara tydlig och transparent även mellan beslutsfattare på företagen.

Som undersökningen visar är det här en utmaning som Sverige inte är ensamma om, men om vi inte utvecklar processerna mellan de människor som ska genomföra digitaliseringen blir det svårare att uppnå resultat. Och det påverkar på relativt kort sikt svenska företags konkurrenskraft, säger Frederick Wennmark.

Under hösten 2019 presenterades den första delen av undersökningen som fokuserade på hur CIO:er upplever sin yrkesmässiga relation till andra medlemmar av företagsledningen – hur bra samarbetet fungerar med exempelvis vd, marknads- och HR-chefer. Även här stack de svenska svaren ut negativt på flera områden. På frågan hur samarbetet fungerar företagets vd uppgav 53 procent att de hade ett ”effektivt” eller ”mycket effektivt” samarbete. Det är lägst av samtliga jämförda länder, och kan jämföras med topptrion Italien (78 procent), Frankrike (70 procent) och USA (68 procent).