Nyheter

Så påverkas Göteborgs hamn av Rysslands invasion av Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har redan lett till stor osäkerhet globalt och det är svårt att sia om den långsiktiga utvecklingen och dess konsekvenser – även vad gäller påverkan på det globala logistiksystemet. I nuläget påverkas dock inte det dagliga arbetet i hamnen, den operativa verksamheten pågår som vanligt.

Även om det dagliga arbetet inte påverkas i hamnen kan lastägare, rederier och andra som använder hamnen ta enskilda beslut som kan påverka godsvolymer och antal anlöp i hamnen på marginalen, vilket också redan skett. EU och en del enskilda nationer har också infört ett antal sanktioner gentemot Ryssland, ryska företag och enskilda individer som påverkar handeln med Ryssland, men generellt och historiskt sett är godstrafiken mellan Ryssland och Sverige förhållandevis liten.

Rysslandsorienterat gods och trafik via Göteborgs hamn

Av de närmare 40 miljoner ton gods som hanteras i Göteborgs hamn totalt varje år utgör det Rysslandsorienterade godset mindre än 0,5 procent. Under 2021 var siffran totalt 161 000 ton, och utgjordes framför allt av importerad råolja, raffinerade petroleumprodukter, kemiska produkter, gummi och plast.

Containertrafiken mellan Ryssland och Göteborgs hamn var mycket liten 2021 då färre än 1 000 containrar importerades, och samtliga var tomcontainers. Noll containrar gick på export.

Siffrorna ovan gäller gods till eller från Göteborgs hamn som lastats, lossats eller omlastas i en rysk hamn. Skulle gods ha lastats om i annan hamn mellan Göteborgs hamn och Ryssland ingår det inte i statistiken.

Vad gäller fartygstrafiken hade tre avgående fartyg från Göteborgs hamn en rysk hamn som nästa destination. Tio fartyg kom direkt från en rysk hamn, medan två fartyg med rysk flagg anlöpte hamnen.

Kommer ryska fartyg att stoppas från att anlöpa Göteborgs hamn?

Göteborgs Hamn AB har inte utarbetat någon egen policy gällande upprätthållande av sanktioner. Olika sanktioner eller beslut om stoppad fartygstrafik är inte ett ansvar som ligger på hamnen lokalt, utan är en fråga som ligger på regeringsnivå.

EU-minister Hans Dahlgren har tidigare i veckan aviserat att Sverige inte kommer att gå fram med ett eget stopp för ryska fartyg i svenska hamnar, utan att i stället gå fram tillsammans med de övriga EU-länderna. I veckan röstade EU-parlamentet för ett förslag att stänga ute ryska fartyg från europeiska hamnar och det är nu upp till ministerrådet att ta ställning i frågan.

Följer utvecklingen noga

Göteborgs Hamn AB följer händelseutvecklingen noga och samverkar i bland annat Maritime Security Committe, som leds av Göteborgs Hamn AB:s hamnskyddschef.

I kommittén ingår också Säpo, Polisen, Västra militärregionen, Försvarsmakten, AMF 4, Transportstyrelsen, Tullverket, Kustbevakningen, Räddningstjänsten, Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Stad.

Hamnens skyddsnivå (ISPS) ligger idag på normal nivå, så kallad nivå 1. Det är Nationella Operativa Avdelningen (NOA) som i samråd med Transportstyrelsen avgör vilken nivå som ska gälla i svenska hamnar. Vid en eventuell nivåhöjning finns färdiga planer som aktiveras. De omfattar bland annat kontroller, bevakning, bemanning, rutiner, instruktioner, regler och former för samverkan.