Nyheter

Tågföretagen: ”Skatter och avgifter – exempelvis banavgifter – måste anpassas så att konkurrenskraften upprätthålls”

Text: Tågföretagen

”Järnväg och lastbilar konkurrerar inte – de kompletterar varandra. Särskilt när vi saknar järnvägskapacitet.” Så inleder Transportföretagen sin replik mot ett debattinlägg på DN Debatt som argumenterade för kortare vägfordon. Tågföretagen håller med Transportföretagen om att det saknas järnvägskapacitet och att det inte vore rätt att sätta stopp för utvecklingen mot längre fordon i vägtrafiken – eller för den delen backa utvecklingen.

I sammanhanget är det dock viktigt att flagga upp att järnvägens konkurrenskraft försämras av införandet av längre och tyngre vägfordon. Det är enkel matematik för transportköpare att transportkostnaden blir lägre med de längre fordonen, och den forskning som finns, från exempelvis Fraunhofer Institute, har visat på en grad av överflyttning till mer vägtrafik.

Mot denna bakgrund bör skatter och avgifter – exempelvis banavgifter – anpassas så att konkurrenskraften upprätthålls. Incitament kan också skapas så att utvecklingen driver mot att använda de längre fordonen där de gör mest nytta, exempelvis som matartransporter till omlastningsterminaler. Detta kan då ske utan att de längre fordonen konkurrerar med redan väl fungerande trailer- och containertåg på järnväg.

I andan att effektivisera och utveckla samverkan inom godstransporter bjöd infrastrukturminister Andreas Carlson in till ett första nystartat Godstransportforum, med deltagande från näringslivets branschorganisationer i godstransportsektorn och transportköpare. Det är det trafikslagsövergripande perspektivet som ska vara styrande för en uppgradering av politiken som ska utmynna i en uppdaterad godstransportstrategi. Tågföretagen ser fram emot ökad systemsyn inom godstransporter och mer samverkan mellan trafikslagen.

Under sensommaren 2023 fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att utreda och redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande samt järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet. I veckan redovisades detta uppdrag och Tågföretagen ser positivt på Trafikverkets framåtsyftande arbete.

I rapporten berör Trafikverket olika områden genom vilka underhållets genomförande kan förbättras, bland annat stärkandet av Trafikverkets operativa förmåga. Detta kan ske genom ett ökat samarbete och dialog inom branschen samt genom att beakta innovation och moderna lösningar.

Faktorer som påverkar den operativa förmågan är – bland många – de omfattande klimatförändringar som utmanar anläggningen samtidigt som planerings- och prioriteringsförmågan utgör en viktig del. Men det kommer dröja innan vi ser effekterna. Vi välkomnar i synnerhet de branschgemensamma satsningar, exempelvis projektet ”Kontaktledningsfabriken”, som syftar till att kraftigt kunna öka insatserna för att byta ut kontaktledningar, och samarbetsinsatser som ”Västrastambanerådet”.

Vi ser fram emot en gemensam kraftsamling för att säkerställa att effekterna kommer snabbt. Aktiviteterna bör få mål som mäts och följs upp för säkrad framdrift.

Foto: Andy H