Nyheter

Trafikverket överlämnar förslag till nationell transportplan 2018-29

Trafikverket överlämnade idag förslaget till nationell transportplan för perioden 2018-29 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart.

Den finansiella ramen är 622,5 miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än nuvarande plan. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

– Utgångspunkten har varit att bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Järnvägen rustas upp, moderniseras och byggs ut
Ökade medel möjliggör en rejäl satsning på järnvägen för att säkra robusta och pålitliga transporter.
På underhållssidan föreslås viktiga satsningar, främst på de stråk som hanterar viktiga transportflöden för pendling och godstrafik. Genom att använda digitaliseringens möjligheter såsom införandet av ERTMS, tar järnvägen tydliga utvecklingssteg. Investeringar föreslås såsom fyrspår hela sträckan Uppsala-Stockholm, första delsträckan på Norrbotniabanan, sista etappen på Västkustbanan vid Helsingborg, samt ytterligare
en etapp på Ostkustbanan norr om Gävle. Ostlänken och Lund-Hässleholm utgör de första etapperna på nya stambanor.

– En kraftig höjning av underhållsanslaget innebär att vi nu kan återställa järnvägens funktionalitet, vilket kommer att vara positivt för pendling och godstrafik.

Åtgärder för ett konkurrenskraftigt näringsliv
Planförslaget innehåller åtgärder för att höja bärigheten och säkra framkomligheten för näringslivets tunga trafik (BK 4) på vägar och broar. Investeringar görs för längre tåg på viktiga godsstråk, och för grundläggande framkomlighet på det mer lågtrafikerade järnvägsnätet. Förslaget innehåller också ökade axellaster på Malmbanan, satsningar på järnväg längs norrlandskusten, och färdigställande av viktiga stråk och noder såsom Hallsberg- Mjölby och Hamnbanan. För sjöfarten föreslås åtgärder för exempelvis Trollhätte kanal, Malmporten i Luleå samt farleden från Landsort till Södertälje.

Ökad trafiksäkerhet
För att öka trafiksäkerheten och stödja nysatsningen på Nollvisionen föreslås mötesseparering på det nationella vägnätet, och samfinansiering av åtgärder på det regionala vägnätet. Planförslaget rymmer även förslag på trafiksäkerhetskameror, åtgärder för ökad och säker cykel, samt utveckling av automatiska nykterhetskontroller på strategiskt viktiga platser såsom hamnar och utvalda vägsträckor. För järnvägen föreslås fortsatta åtgärder för att stängsla in och övervaka anläggningen.

Hållbara städer och tillgänglig landsbygd
Stadsmiljöavtalen, och medfinansiering av storstadsförhandlingarna, skapar förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer kan ske med kollektivtrafik och cykel. Genom trimningsåtgärder förbättras genomfarter i små tätorter längs det nationella vägnätet, och stationer, busshållplatser och bytespunkter rustas upp till en bättre standard. För den kommande planperioden föreslås att statligt bidrag till drift, underhåll och investering av enskilda statsbidragsvägar och färjeleder ska uppgå till 13,4 miljarder kronor.

Ny teknik och digitalisering skapar morgondagens transportsystem
Under planperioden moderniseras planering, byggande och underhåll av den statliga infrastrukturen. Sammantaget bidrar planen på olika sätt till en ökad digitalisering, automatisering och elektrifiering av transportsystemet. För att utnyttja de möjligheter som digitaliseringen och den nya tekniken skapar, samverkar Trafikverket med olika parter inom forskning och innovation såväl offentliga som kommersiella aktörer.

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Redaktionen