Nyheter

​Trafikanalys föreslår sänkt bashastighet i tätort

Trafikanalys förordar i ett regeringsuppdrag att en ny bas­hastig­het på 40 km/h införs i tätt­bebyggt område. De tydlig­aste effekt­erna av en sänkt bas­hastighet finns i en förbättrad trafik­säkerhet och åtgärden skulle därmed kunna bidra till Noll­visionen.

På uppdrag av regeringen har Trafikanalys utrett förutsättningarna för och effekterna på de nationella transportpolitiska målen av en sänkt bashastighet inom tättbebyggt område. I uppdraget har det också ingått att analysera hastighetssänkande alternativ till en generell sänkning av bas­hastigheten.

I nuvarande reglering av hastig­hets­gräns­erna har kommunerna en nyckel­roll. Det är idag möjligt för kommuner att sänka den skyltade hastig­heten till antingen 40 eller 30 km/h inom tätt­bebyggt område och det är en tydlig trend att 50 km/h minskar till förmån för hastighetsgränser om 30 och 40 km/h på det kommunala väg­nätet.

ab 40
Trafikanalys har identifierat ett intervall på 3 till 17 färre omkomna per år som en beräknad effekt av en sänkt bashastighet till 40 km/h. Antalet varierar beroende på hur mycket den faktiska medelhastigheten skulle komma att sänkas. Minskningen kan sättas i relation till att antalet omkomna i trafiken i tättbebyggt område är ungefär 65 personer per år. Även positiva effekter för antalet allvarligt skadade skulle uppnås.

Trafikanalys har övervägt andra alternativ, som att införa en ny bashastighet på 30 km/h, en bashastighet i intervallet av 30-40 km/h och att förtydliga dagens nationella riktlinjer. Att välja 40 km/h som bas­hastig­het, istället för 30 km/h, minskar de res­tids­förluster som en sänk­ning till 30 km/h sannolikt skulle betyda.

Trafikanalys bedömning är att en sänkt bashastighet kombinerat med ­förtyd­ligade riktlinjer och förändrade rekvisit för möjligheter till ytterligare sänkning är en rimlig avvägning mellan olika effekter på de tran­sport­politiska målen och möjlig­heten för kommunerna att förverkliga sina stadsmiljöambitioner.

Redaktionen