Nyheter

Krafttag för ett fossilfritt godstransportsystem

Trafikverket finansierar forskning på transportområdet för en halv miljard per år. Ett av de prioriterade områdena är klimatomställningen och där är godstransporterna en särskild utmaning.

Den 1 januari 2018 träder en ny klimatlag i kraft. Utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, ska minska med minst 70 procent till år 2030. Sverige ska som helhet vara klimatneutralt till år 2045. Det är en utmaning som kan nås genom effektivare och elektrifierade fordon, fossilfritt bränsle och ett transporteffektivt samhälle.

Trafikverket bjuder in till en förkommersiell upphandling
Under 12 år satsar Trafikverket därför på att finansiera forskning inom området ”Fossilfria godstransporter” med upp till 40 miljoner kronor per år. Satsningen kompletteras med ytterligare medel från akademi, näringsliv och annan offentlig verksamhet. För att driva fram ny kunskap och innovativa lösningar som ännu inte tillämpas eller finns på marknaden bjuder Trafikverket in intresserade konsortier att samverka och ge förslag på, beskriva och demonstrera lösningar för ett fossiloberoende godstransportsystem.

31873.jpg

– Det händer mycket spänande för persontransporterna kring till exempel elbilar som ett steg i omställningen till fossilfria transporter, men det går långsammare för godstransporterna så därför är den här satsningen angelägen för att öka innovationstakten, säger Sven Hunhammar, måldirektör för miljö och hälsa på Trafikverket.

Innovativa lösningar för ett hållbart samhälle
Genom ett trafikslagsövergripande angreppssätt kan långsiktighet skapas för att omställningen mot fossilfrihet ska bli verklighet. Trafikverket har redan fler goda initiativ och kompletterande lösningar exempelvis elvägar men vi behöver stimulera till ytterligare forskning och innovation.

Foto: Mikael Damkier
Redaktionen