Nyheter

Nio miljoner till ökad och säker cykling

Trafikverket har på regeringens uppdrag fattat beslut om projektbidrag till ideella organisationer. Projekten ska genomföra informations- och utbildningsinsatser för ökad och säker cykling. Särskilt prioriterade är utbildnings- och informationsinsatser för barn och unga samt, nyanlända och andra grupper av utrikesfödda.

Fem ideella föreningar får dela på nio miljoner, och totalt ska de genomföra sju olika projekt. Föreningarna är; Friluftsfrämjandet, Föreningen Resurscentrum för kvinnor i Malmö, NTF, MHF och Cykelfrämjandet. Projekten kommer att pågå under 2018.

ab cykling

– Det är glädjande att en bredd av ideella organisationer lämnat in projektansökningar. Vi ser fram emot att följa projekten som ska bidra till en ökad och säker cykling. Bredden möjliggör även att på sikt utvärdera liknande angreppssätt och använda denna kunskap för en vidareutveckling, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket.

Uppdraget som Trafikverket har fått om att dela ut dessa nio miljoner kronor är ett av flera uppdrag och andra åtgärder som regeringen lämnat inom ramet för Sveriges nationella cykelstrategi som lanserades 2017. Regeringen vill genom strategin stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. En ökad säker cykling kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa.

Redaktionen