Nyheter

Projekt Malmporten till Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva frågan om hantering av de förorenade muddermassorna i projektet Malmporten. Huvudförhandlingen äger rum i Luleå den 30-31 januari 2018.

Bakgrunden är att staten genom Sjöfartsverket planerar för att bredda och fördjupa farleden till Luleå, samt att Luleå hamn vill anlägga en ny djuphamnsdel inom ramen för projekt Malmporten.

Vid huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen 2016 underströk Sjöfartsverket och Luleå hamn att det mest miljövänliga alternativet på både kort och lång sikt var att placera de förorenade muddermassorna till havs i djuphålan efter Stålverk 80, sydsydväst Vitfågelskäret. De förorenade massorna, 600 000 kubikmeter, planeras att läggas längst ned i djuphålan och ovanpå det ett tre meter tjockt skyddstäcke av rena massor.

ab malmporten

Andrahandsalternativet enligt Sjöfartsverkets och Luleå hamns ansökan var vattenområdet Skvampen, ett blivande nytt landområde i anslutning till den nya djuphamnen i Luleå. Totalt handlar det om cirka 22 miljoner kubikmeter massor som ska hanteras i projekt Malmporten, eller nästan 37 Globenarenor.

Domstolen beviljade dispens för förstahandsalternativet: dumpning i djuphålan av de förorenade massorna, men halverade gränsvärdet för dessa utifrån Sjöfartsverket respektive Luleå hamns ansökan.

Havs- och vattenmyndigheten överklagade domstolens dispens för hantering av de förorenade massorna och fick prövningstillstånd av Mark- och miljööverdomstolen. Myndigheten bedömer att de massorna istället bör användas för utfyllnad av vattenområdet Skvampen, alternativt läggas upp i landdeponi.

– Våra experter har gjort en fördjupad utredning utifrån överklagan. Den stärker vår tidigare uppfattning om att vårt första alternativ är bäst för miljön. Vi vill dock inte föregå förhandlingen som väntar utan välkomnar en överprövning, säger Bertil Skoog, projektledare, Sjöfartsverket.

Projektledare Linda Wikström, Luleå hamn, understryker Bertil Skoogs uppfattning.

– Projekt Malmporten är tillstyrkt i sin helhet. Överklagan omfattar endast placeringen av de 600000 kubikmeter förorenade massorna. De specifika förutsättningar som finns i detta projekt med djuphålan är unikt. Vi anser fortfarande att detta är det miljömässigt bästa alternativet på både kort och lång sikt, säger Linda Wikström.

Foto: Fredrik Broman
Redaktionen