Nyheter

Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur

Som en konsekvens av Sverigeförhandlingen kommer regeringen på torsdagen fatta beslut om propositionen Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur.

I propositionen föreslås ett antal förändringar av trängselskatten i Stockholms innerstad och på Essingeleden. Det införs ytterligare en tidsperiod på morgonen, klockan 6.00–6.29, för vilken skatt ska tas ut och skattebeloppen för vissa tidsperioder höjs.

Sverigeförhandlingen har träffat överenskommelser med berörda aktörer i Stockholms län, Västra Götalands län samt Skåne län kring åtgärder som förbättrar tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län – de så kallade storstadsåtgärderna.

ab trangsel

Sverigeförhandlingen har tillsammans med Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Solna stad, Stockholms stad, Täby kommun, Vallentuna kommun och Österåkers kommun identifierat ett behov av justering av trängselskatterna i Stockholm.

Förslaget i propositionen är i linje med det förslag som tagits fram av Sverigeförhandlingen och de berörda parterna. Propositionen är en viktig förutsättning för finansieringen av de objekt som ovan nämna parter enats om. Hur den slutliga nationella planen för transportinfrastrukturen 2018-2029 kommer att se ut tar regeringen sedan beslut om under våren 2018.

Det föreslås också att trängselskatten differentieras på högsäsong och lågsäsong och att det införs höjda skattebelopp för högsäsong. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil kan högst uppgå till 135 kronor under högsäsong. Vidare föreslås att skatt ska tas ut för de fem första vardagarna utom lördag i juli samt för dagar före vissa helgdagar.

Förändringarna bidrar till en utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsområdet som delfinansieras av medel motsvarande de ökade intäkterna från trängselskatten efter avdrag för system- och administrationskostnader.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Redaktionen