Nyheter

Fortsatt positiv utveckling för Norrköpings Hamn

Högkonjunktur och tillväxt i regionen gör att Norrköpings Hamn gör ett positivt bokslut. Summeringen av 2017 visar rekordnivåer, framför allt på containersidan. Men flera godsslag visar en stabil utveckling.

Norrköpings Hamn har under en längre tid haft en mycket positiv utveckling på containersidan. Under 2017 ökade antalet containrar i Norrköpings Hamn med drygt 30 % jämfört med året innan och nådde rekordsiffran 132 000 TEU (20-fots enheter).

Tillväxten är resultatet av en långsiktig containersatsning som gynnat både import- och exportföretagen i regionen. Flera etableringar och investeringar i Norrköping har också skapat nya godsvolymer och stärkt hamnens attraktionskraft. Under det senaste året har även trafikutbudet ökat och de stora containerrederierna har satsat på ökad trafik i det växande östersjöområdet, vilket lett till att flera av de ledande containerrederierna nu trafikerar hamnen i Norrköping.

Den totala godsmängden i Norrköpings hamn har ökat under de senaste åren. Under 2017 hanterades sammanlagt runt 4,3 miljoner ton. Utöver container är det även godsslag inom energi och jordbruksområdet som ligger bakom de ökade volymerna.

I mitten av november tillträdde bolagets nye vd, Henrik Åkerström.

– Norrköpings Hamn har en tydlig position på marknaden, bra tillväxt och ambitiösa utvecklingsmål. Det känns spännande och roligt att få bidra till hamnens fortsatta utveckling med ökade volymer och att tillföra nya värden för våra kunder. Hållbarhetsfrågor har också stort fokus för Norrköpings Hamn där vi ser allt tydligare kundkrav, säger Henrik Åkerström. 

Stora och viktiga infrastruktursatsningar är på gång i och omkring Norrköpings hamn. Under november gick startskottet för byggnationen av den så kallade Kardonbanan, en elektrifierad järnväg som ansluter hamnen direkt till södra stambanan. Samtidigt fortgår planeringen av hamnutbyggnaden av Pampushamnen och under 2018 inväntas beslut om miljötillstånd. 640 meter ny kaj och 100 000 kvadratmeter ny hamnplan planeras för att möta framtida krav på smarta logistiklösningar, ökade godsvolymer, större fartyg och effektivare produktion i hamnen. 2023 är den nya hamnen planerad att stå klar.