Nyheter

Krav på lagstiftningsförslag om digitalt innehåll

Europaparlamentets utskott för transport och turism, TRAN, med Jens Nilsson och Peter Lundgren som ordinarie svenska ledamöter och Lars Adaktusson och Jakop Dalunde som suppleanter, har efter omröstning beslutat om ett eget initiativ avseende fordons digitala innehåll kopplat till den europeiska strategin för kooperativa och intelligenta transportsystem, C-ITS.

Initiativet är en uppmaning till Europeiska Kommissionen att innan årets slut lägga fram ett lagstiftningsförslag kring tillgång till ”uppgifter (data) och resurser” inom fordonet.

Initiativet utgår från den europeiska strategin för kooperativa och intelligenta transportsystem (C-ITS), som utarbetats i en rapport av den ungerska parlamentarikern Istvan Ujhelyi, och som syftar till att öka den europeiska fordonsindustrins konkurrenskraft när det gäller kooperativa, uppkopplade och autonoma fordon.

I punkt 20 i EU-parlamentets rapport anges följande:

”Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen snabbt skapar en adekvat rättslig ram för att uppnå gränsöverskridande driftskompatibilitet inom EU samt en ram som fastställer regler om ansvar för användningen av olika former av uppkopplade transporter. Parlamentet uppmanar kommissionen att offentliggöra ett lagstiftningsförslag om tillgång till data och resurser inom fordonet före årets slut; rekommenderar att förslaget ska göra det möjligt för hela fordonsvärdekedjan och användarna att dra nytta av digitalisering och garantera lika villkor och maximal säkerhet när det gäller tillgång och lagring av data i fordon för tredje part; vilket bör vara rättvis; i rätt tid och obegränsat i för att skydda konsumenternas rättigheter, främja innovation och säkerställa en rättvis, icke-diskriminerande konkurrens på denna marknad vad gäller principen om tekniskt neutralitet ”.

Omröstningen i TRAN-utskottet om EU:s strategi för C-ITS, ger stöd för Sveriges Bildelsgrossisters Förenings, SBF, långvariga krav på lika tillgång till till ”uppgifter (data) och resurser” inom fordonet. Något som ska garantera konkurrens på lika villkor inom hela värdekedjan för bilar.

– Nu är det dags för den Europeiska Kommission att göra samma åtagande. Det är viktigt att den kompatibla, standardiserade, säkra och öppna åtkomstplattformen som anges i EU:s eCall-förordning från 2015 blir grunden för en stark och tydlig lagstiftning, säger Christer Liljenberg, ordförande SBF och vice ordförande för den europeiska samarbetsorganisationen för den fristående bileftermarknaden, FIGIEFA.

– Enligt min mening befinner sig EU i ett vägskäl. Antingen ställer de sig på det fordonsindustriella komplexets sida och sätter dagens fria konkurrens och konsumenternas valfrihet ur spel, eller så befäster de tankarna om konkurrens på lika villkor, fri konkurrens och fri företagsamhet samt konsumenternas valfrihet som finns i EU:s Romfördrag, säger Christer Liljenberg.

Han säger vidare att det förstnämnda skulle vara förödande för hela motorbranschen, såväl bilhandlare som verkstäder, samtidigt skulle konsumenternas valfrihet och tillgång till bilverkstadstjänster starkt begränsas. Framför allt skulle små bilverkstäder på lands- och glesbygd att drabbas med dramatiska konsekvenser för den redan starkt bilberoende lands- och glesbygdsbors fria mobilitet.

Christer Liljenberg säger att det är för första gången i bilindustrins historia som fordonstillverkare får förmåga att kontrollera hela vertikala försörjningskedjor via tekniken i sitt telematiksystem.

– Därför måste vi ställa frågan om EU:s lagstiftare kommer att tillåta en liten grupp av marknadsaktörer att omkalibrera mobilitetsmodellen till nackdel för den fria konkurrensen.

– Det kommer att avgöra om det fortfarande finns ett landskap av levande, konkurrenskraftiga SME-företag i framtiden – eller kommer Bryssel tolerera en alltmer konkurrensbegränsande design av telematiksystem, vilket leder till ett fordonsindustriellt komplex med kraft att dominera marknaden? Europeiska kommissionen måste svara på dessa frågor. Vi uppmanar dem att ”sätta hjulen i rörelse” nu, så att en lösning finns på plats innan det är för sent, säger Christer Liljenberg och konstaterar att TRAN:s och därmed Europaparlamentet initiativ är ett viktigt delbeslut i en strävan efter krav på en öppen och konkurrensneutral telematikplattform i EU:s eCall-förordning från 2015.