Nyheter

Concordia Maritime ansluter sig till World Ocean Council för hållbar sjöfart

Concordia Maritime har anslutit sig till World Ocean Council (WOC) – en global organisation bestående av olika sjöfartsrelaterade verksamheter, som tillsammans vill ta ett ansvar för världshaven. Organisationens praktiska arbete bygger på informationsutbyte mellan de delaktiga intressenterna för bättre ömsesidig förståelse. Den gemensamma målsättningen är att påverka politiska diskussioner och beslutsfattande kring den marina miljön.

Concordia Maritime och Stena Sonangol Suezmax Pool tecknar nu medlemskap tillsammans med Stena Bulk, som sedan tidigare är en del av organisationen. Alla bolagen arbetar sedan länge för en mer miljömässigt och socialt hållbar sjöfart och dess fartygsflottor tillhör de mest säkra och moderna i världen. På en marknad med transporter av råolja, raffinerade petroleumprodukter och kemikalier krävs ett stort engagemang för säkerhet och omsorg för miljön.

– Concordia Maritime ser med förväntan fram emot vad medlemskapet i World Ocean Council kommer att innebära. Denna internationella plattform ger oss och andra ansvariga aktörer inom sjöfartsindustrin möjlighet att samarbeta med likasinnade från andra sektorer. Hållbara affärer och hav går hand i hand och kräver en global strategi, konstaterar Kim Ullman, VD Concordia Maritime.

WOC verkar för att näringslivet ska ta ett gemensamt ansvar för världshaven och menar att frågor kring t ex Arktis, den marina nedskräpningen, bullereffekterna från fartyg inte kan lösas av ett enda företag eller en enda industri. Företag från en mängd olika branscher är därför anslutna till organisationen. Det är företag från shipping, olja- och gasbolag, fiskenäring, turism, förnybar energi (vind, vågor, tidvatten), hamnar, klassificeringssällskap, kabelläggningsföretag, juridiska och finansiella företag samt representanter från försäkringsbolagen.