Nyheter

Götatunneln förbättras med ett brandbekämpningssystem

Just nu pågår ett stort arbete med att höja säkerheten i Götatunneln och det gör man genom att installera ett brandbekämpningssystem. Syftet med systemet är att begränsa en eventuell brand i väntan på räddningstjänstens insats samt att eventuella skador på tunneln kan minskas så en trafiköppning efter en brand kan ske tidigare.

För att klara av framtida trafikmängder och de utmaningar som finns med trafiken i samband med alla infrastrukturprojekt i centrala Göteborg förbättras Götatunneln med ett brandbekämpningssystem vilket ger ett säkerhetskoncept med större flexibilitet.

Trafiken runt centralen området påverkas av det pågående arbetet med nedsänkning av E45 mellan Lilla bommen och Falutorget, ledningsomläggningar och byggnation av Hisingsbron men även kommande arbeten i samband med Västlänken kommer att ställa höga krav på tillgängligheten.

Principen för brandbekämpningssystemet
Brandbekämpningssystemet som byggs innebär att en eventuell olycka, stoppade fordon etc upptäcks via ett kamerasystem och startar ett antal åtgärdssteg tillsammans med trafikledare som sitter i Trafikverkets trafikledningscentral på Kruthusgatan dygnet runt. Om en brand uppstår kan trafikledare samtidigt som tunneln stängs aktivera en eller flera sektioner med vattensprinkler som begränsar branden innan räddningstjänsten kommer till platsen.

Förutom omfattande fysiska installationer i tunneltaket, ventiler mm för att styra och reglera vattnet utförs ett omfattande styrsystem för att kunna manövrera och övervaka detta på distans.

Skillnaden mot ett traditionellt sprinklersystem är att detta system är bara vattenfyllt när det används annars riskerar systemet att både frysa sönder eller inte fungera vid behov på vintern.

Komplext projekt som kräver mycket resurser
Projektet innefattar en stor organisation som består av många aktörer som ska samverka kring komplexa frågor. Planering, projektering och produktion löper parallellt och för att minska trafikpåverkan, genomförs byggnation nattetid. Organisationen är sammansatt utifrån resurser och kompetens som behövs i projektet med en hög grad av samverkan där Inhouse Techs roll är projektledning och samverkansledning samt sakkunnig rådgivning betongkonstruktioner.

Arbetet i det södra tunnelröret är färdigt och nu pågår arbetet i det norra. Projektet planeras vara klart under juni 2018.