Nyheter

Helhetsperspektiv betonas i svar till godsstrategi

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har enats om ett gemensamt svar på Stockholms läns landstings förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen. Bakom svaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län genom En Bättre Sits och Mälardalsrådet.

– Vi välkomnar en godsstrategi för Stockholms län och ser den som ett viktigt inspel till Mälardalsrådets storregionala godsstrategi för sju län som håller på att tas fram. Det är dock viktigt att tydliggöra sambanden mellan godsflödena inom Stockholms län och den större regionen samt nationella flöden. För att uppnå ett hållbart nyttjande av transportsystemet behövs systemsyn och ett helhetsperspektiv på godstransporterna, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft. I Stockholm-Mälarregionen bor strax över fyra miljoner människor som tillsammans bidrar till 46 procent av Sveriges BNP. Regionen utgör Sveriges största konsumentmarknad, med en omfattande varuproduktion och stora transitflöden av gods.

– I och med den starka befolkningstillväxten i Stockholm-Mälarregionen ökar också godsvolymerna, både i Stockholms län och i hela regionen. Tillförlitliga och effektiva godstransporter är avgörande för såväl regionens som Sveriges konkurrenskraft och en förutsättning för minskad miljöbelastning, säger Maria Nimvik Stern, generalsekreterare Mälardalsrådet.

Mälardalsrådet koordinerar det transportpolitiska samarbetet En Bättre Sits, som omfattar de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Systemanalysen lyfter fram vikten i att se Stockholm-Mälarregionen som en del av ett större nationellt och internationellt transportsystem för gods- och persontrafik. Sedan 2017 arbetar En Bättre Sits med att utveckla en storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen.