Nyheter

Nu påbörjas bygget av den nya Storbron i Sundsvall

Nu bygger Sundsvalls kommun en ny Storbro då den befintliga bron blivit gammal, fått dålig bärighet och därför måste rivas. Arbetet påbörjas våren 2018 och beräknas vara klart sommaren 2020.

Varför måste en ny bro byggas?
Dagens Storbron över Selångersån har funnits sedan midsommar 1936. Den gamla träbron hade då ersatts av en 15 meter bred och 65,2 meter lång balkbro i tre spann. Sedan 1936 har Storbron endast genomgått smärre förändringar och reparationer. Idag, 82 år senare står man inför bygget av nästa Storbro.

– Den bro vi har idag är uttjänt och går inte att reparera ytterligare, utan måste rivas och ersättas av en ny bro. Det är inte lönsamt att reparera den helt enkelt, säger Anders Calissendorff, projektledare, Gatuavdelningen.

Arbetet med rivningen av den befintliga bron, etableringen av en tillfällig beredskapsbro, anslutningsvägar och bygget av den nya Storbron beräknas börja under våren 2018 och pågå till år 2020

Hur kommer den nya storbron se ut?
Den nya Storbron blir 18 meter bred och kom­mer att byggas med tre körfält och två gång- och cykelbanor. Under den nya Storbron kommer det att vara fri höjd på 4,60 meter.

– Vi bygger en nyare, modernare och tryggare bro där vi samtidigt ökar rymligheten och kontakten med vattnet. Vi öppnar också upp selångersån i och med att vi breddar ån för att minska risken för skador vid höga vattenflöden i framtiden, säger Stefan Näslund, sektionschef, gatuavdelningen.

Byggtiden och tidplan:
Våren/sommaren 2018 – Provisorisk anslutning/väg och provisorisk bro
Hösten 2018 – Omläggning trafik
Höst/vinter 2018 – Rivning Storbron samt byggstart ny bro
Nya Storbron beräknas vara klar 2020.
2020 – Trafikpåsläpp på nya bron
2020 – Demontering provisorisk bro
2020–2021 – Upprustning kajer och återställning/upprustning park

Under våren 2018 anläggs en tillfällig anslut­ningsväg genom Badhusparken som kommer att fungera som en förlängning av Grund­bergsbacken/Floragatan och ansluta till Tivolivägen på andra sidan ån.

Den tillfälliga anslutningsvägen kommer att byggas med två körfält och en gång- och cykelbana på norra sidan. Trafiken beräknas börja ledas om på den nya anslutningsvägen under hösten/vintern 2018.

Framkomlighet
Under byggtiden kommer det att råda nedsatt framkomlighet, framför allt timmarna under rusningstrafik.

– Räkna med extra restid, välj om möjligt andra vägar eller försök att åka andra tider. Kör lugnt och visa hänsyn till dina medtrafikanter och våra entreprenörer som arbetar i området, uppmanar Stefan Näslund.

Efter att den nya Storbron är färdigbyggd kommer framkomligheten för motordrivna fordon att vara densamma som den är idag. Gående och cyklister kommer att få bättre framkomlighet i och med den nya bron.

Störningar
Arbetena kommer att innebära byggtrafik och periodvis buller, vibrationer och damm under byggtiden.

Under rivningen och monteringen av den provisoriska bron kommer Selångersån att stängas. Övrig tid har man som ambition att båtar ska kunna passera byggområdet.

– Vi ber om överseende med de störningar som bygget ändå medför, säger Stefan Näslund.

Vad kostar den nya Storbron att bygga?
Den nya Storbron inklusive anslutningar, markarbeten och en provisorisk bro under byggtiden beräknas kosta cirka 70 miljoner kronor. Kajerna som i samband med bygget av Storbron rustas upp beräknas kosta cirka 36 miljoner kronor. Alltså 106 miljoner kronor.

Bild: Sundsvalls kommun