Nyheter

Toni Ogemark, Svenska vägmarkeringsföreningen: ”Självkörande fordon behöver bättre vägmarkeringar för att minska olycksrisken”

”De senaste dagarna har vi kunnat läsa om att Uber och Volvo Cars i ett projekt kring självkörande bilar, varit inblandade i en olycka med dödlig utgång. Enligt lokal polis så gick kvinnan över vägen där det inte var ett övergångsställe, och olyckan var ett faktum. När vi inför ny teknik som självkörande fordon så är varje olycka såklart olycklig för alla inblandade parter, men om denna olycka leder till högre säkerhet så är det ändå gynnsamt för trafiksäkerheten på sikt.

Den 7 mars överlämnades utredningen ”Vägen till självkörande fordon” till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Utredningen föreslår regelförändringar och nya lagförslag för att Sverige ska kunna ha självkörande fordon på vägarna. Ska visionen om självkörande fordon genomföras måste Trafikverket och kommunerna ges rätt förutsättningar.

Wienkonventionen från 1968 är den senaste globala överenskommelsen om hur vägmarkeringar och vägmärken ska utformas. Syftet var att få en samstämmighet mellan ländernas regelverk. Men utav naturliga skäl så tog man då inte hänsyn till att vi inom en snar framtid har självkörande fordon på vägarna.

 I flertalet länder är vägmarkeringar idag en viktig fråga för traditionell körning och en viktig del i tekniken för autonom körning.  Under en överskådlig tid kommer vi ha en hybridsituation med både manuella och autonoma system och det kommer bli viktigt att kunna stödja de båda systemen, genom bl.a. nya vägmarkeringar.

Att regeringen nu har tillsatt en utredning i frågan är bra och det ger också Sverige förutsättningar att vara en ledande aktör inom området självkörande fordon. Utredningen konstaterar att vägmarkeringar är betydande för att rädda liv. Exempelvis körfältsassistens som hjälper föraren att hålla sitt fordon inom sitt körfält. Man pekar på Trafikverkets egen studie: att 30 liv om året i Sverige kan räddas om körfältsassistens används. Då har vi kommit en bra bit på vägen mot den Nollvision som Trafikverket en gång i tiden satte upp som mål för att visa att samhället inte bör acceptera dödsolyckor på våra svenska vägar.

MOBILEYE (an Intel company) är idag den största leverantören av kameror till fordonsindustrin och de ger uppmaningen att ha synliga vägmarkeringar under alla väderförhållanden och att ha underhåll av vägmarkeringar på en hög nivå. Tumregeln är ”om du inte kan se markeringen, så kan inte kameran det heller”.

Trots att utredningen pekar på vikten av tydliga och synliga vägmarkeringar saknar många vägar i Sverige detta idag. Idag kan vägmarkeringarna vara bortslitna eller så har de aldrig funnits.  Sedan 2011 gör Trafikverket oberoende tillståndsmätningar av vägmarkeringars synbarhet på våra vägar. Dessa mätningar visar på en negativ utveckling. Endast 25 % av vägmarkeringarna är synbara på våta vägar i mörker, enligt Trafikverket.

Vi erfar dessvärre att Trafikverket saknar resurser, intresse och kompetens för att göra de förändringar och förbättringar som vi ser som nödvändiga. Om inte förutsättningarna för självkörande fordon tas lika mycket i beaktande som själva fordonsutvecklingen, riskerar samhället att stå handfallet i ansvarsfrågan när olyckor med självkörande fordon uppstår. Vi anser inte att samhället har råd med denna utveckling.

Regeringen måste redan idag ge Trafikverket och kommunerna de resurser som krävs för att det svenska vägnätet ska kunna uppgraderas. Detta kommer att kräva en politisk vilja att våga göra de nödvändiga satsningarna på vårt vägnät för att nollvisionen för dödsolyckor i trafiken ska kunna uppnås. Nollvisionen i trafiken är en vision värd att hålla fast vid, såväl nu som i framtiden. Det kommer dröja många år, om någonsin, innan vi helt förbjuder manuell körning och under tiden måste man ha vägar och vägmarkeringar som lever upp till behoven från såväl människor som självkörande fordon.”

Toni Ogemark, Svenska Vägmarkeringsföreningen.