Nyheter

Svarar EU om infrastruktursatsningar

De sju länen i Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete har lämnat ett gemensamt svar till EU-kommissionen om EU:s satsningarna på transportinfrastrukturen 2007-2013 (TEN-T).
Ökade projektmedel och en förlängning av den europeiska transportkorridoren med helhetsperspektiv på Mälarsjöfarten efterfrågas av Tommy Levinsson (S), regionråd Västmanland och en av de sammankallande i styrgruppen för Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete.
Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien har regionen en viktig funktion i det transeuropeiska infrastruktursystemet (TEN-T) och kan ta del av projektmedel från EU. Mellan 2007-2013 har pengar gått till viktiga infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen.
Tillförlitliga och effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl regionens som Sveriges konkurrenskraft. Vi ser positivt på de EU-satsningar som har gjorts i Stockholm-Mälarregionen under programperioden 2007-2013. Totalt uppgår de tilldelade projektmedlen inom TEN-T till 100 miljoner euro. Vi hade gärna sett fler satsningar, men projektmedlen till hamnar och farleder för större fartyg i Mälaren har varit välkomna, säger Tommy Levinsson (S), regionråd Västmanland.
Mälardalsrådet
Mälardalsrådet koordinerar det transportpolitiska samarbetet En Bättre Sits, som omfattar de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om en gemensam systemanalys för brister och behov i Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur. Systemanalysen lyfter fram vikten i att se Stockholm-Mälarregionen som en del av ett större nationellt och internationellt transportsystem för gods- och persontrafik.