Nyheter

Inga mer miljögifter i Oskarshamns hamn

Den omfattande muddringen av hamnbassängen i Oskarshamn i syfte att avlägsna miljögifter och tungmetaller är i princip avslutad. Oväntade svårigheter under arbetet har tvingat fram teknikbyte ett par gånger, men projektet betraktas ändå som en framgång.
–Tre olika muddringsmetoder har använts, berättar Bodil Liedberg Jönsson, kommunens beställarombud vid saneringen. Det började med sugmuddring, först med ett mindre mudderverk och sedan med ett större. Detta var väldigt effektivt, men inte lika bra på precisionsmuddring. När vi möttes av mycket sten och hinder på botten gick vi över till grävmuddring. På några ställen där det har varit för mycket stenar för att muddra har vi täckt över sedimenten med stenmassor för att minska spridningen av föroreningar. Nu sker provtagning för att säkerställa resultatet och i början av mars vet vi säkert hur det ser ut, om det finns föroreningar kvar på djupare nivåer.
Största efterbehandlingen
Totalt har 435 000 kubikmeter bottenmassor tagits upp, avvattnats och lagts på deponi i kommunens avfallsanläggning Storskogen. Där har efter avverkning av skog och sprängning av berg en deponibotten skapats med täta markdukar och packat bentonitstenmjöl. Detta består av en blandning av vulkanisk aska och stenmjöl.
Projektet beskrivs som Sveriges hittills största statligt finansierade efterbehandling av en miljöförorening och är en storsatsning på Östersjöns kvalitet. Den totala muddrade volymen motsvarar drygt två tredjedelar av Globen i Stockholm och budgeten har legat på 510 miljoner kronor. Arbetena påbörjades 2016 och färdigställs under 2019.
Det är inte bara sedimenten som har sanerats. Med varje kubikmeter bottenmassor som hanterats har det följt med två kubikmeter vatten som renats innan det släppts tillbaka i hamnbassängen.
Föroreningarna i bottensedimenten har bestått av betydande mängder av den mycket farliga föroreningen dioxiner, 200 ton bly, 3 ton kadmium, 600 ton zink, 30 ton arsenik, 500 kilogram kvicksilver och 300 ton koppar. Avsikten har varit att minska spridningen av föroreningarna från sedimenten till Kalmarsund med 90 procent.
Muddring mitt i trafikerad hamn
–Det har varit ett intressant och lärorikt projekt. Vi har fått planera om efter hand. Arbetena har gått mycket bra, trots att de genomförts i en aktivt trafikerad hamn. Vi har haft få konflikter med sjöfarten, säger Bodil Liedberg Jönsson.
–Vi har samlat på oss en enorm kunskapsbank, har haft många studiebesök som velat ta del av våra kunskaper och vi har själva varit ute och berättat. Därtill har vi sammanställt en erfarenhetsrapport.
Muddringsentreprenaden har utförts av Envisan N.V. ett miljöföretag inom Jan De Nul Group, som fokuserar på innovativa tekniska lösningar för att eliminera föroreningar i påträffade material och återanvändning av sanerat material där så är möjligt.
–Trots att Jan De Nul Group har vana vid mycket större offshore-muddringar är Oskarshamns-projektet ett av de större saneringsprojekt som utförts, säger Envisans projektchef Sofie Herman. Utmaningen låg främst i den heterogena sammansättningen av sediment och den oväntat stora mängden föremål som hindrade muddringen.
Rester från tung 1900-talsindustri
Bakgrunden till de stora föroreningarna i Oskarshamns hamnbassäng är att det i början av 1900-talet fanns mycket tung industri här. Ett stort kopparverk som släppte ut koppar, tungmetaller och dioxin är sannolikt den största boven i sammanhanget. Men även en nickel-kadmium-industri, en ackumulatortillverkare, har bidragit.
–Huvudsakligen har saneringsarbetet utförts med statliga pengar, via Naturvårdsverket, men kommunen har bidragit med fem procent och kvarvarande industri har också bidragit enligt uppgjord kalkyl, säger Bodil Liedberg Jönsson.
FAKTA I KORTHET
Muddring av hamnbassängen i Oskarshamn
Kostnad: 510 MSEK
Byggherre: Oskarshamns kommun
Generalentreprenör: Envisan N.V. Sverige Filial, en del av Jan De Nul Group
Av Gösta Löfström
Bilden:
Deponiytan i Storskogen är lika stor som tio fotbollsplaner.