Nyheter

Årsmedelvärdet för kvävedioxid fortsätter nedåt i Umeå

Årsmedelvärdet för kvävedioxid är det lägsta värdet sedan mätningarna påbörjades 2003. För sjunde året i rad klaras EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. De svenska normerna för kvävedioxid gällande tim- och dygnsmedelvärde klaras däremot fortfarande inte. Halterna av partiklar har varit låga. Det visar 2018 års mätningar av luften vid Västra Esplanaden i Umeå.
– Fortsatta tecken på förbättringar av luften syns i mätningarna, men för att nå ända fram till godtagbar luftkvalitet är våra planerade åtgärder viktiga att fullfölja. Närmaste åren tas flera steg på vägen till en bättre luft i Umeå genom att ringledens sista etapp, Västra länken, nu påbörjas inför färdigställandet 2021 och att vi under 2019 kraftigt kommer att öka antalet elbussar, säger Andreas Sjögren, ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Sammanfattning av resultaten
De uppmätta värden för kvävedioxid överensstämmer i stort med halterna 2016.
Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids fortfarande för timmedelvärde och dygnsmedelvärde på Västra Esplanaden. Timmedelvärdet överskreds med ca 336 timmar mot tillåtna 175 timmar. Dygnsmedelvärdet överskreds ca 29 dygn mot tillåtna 7 dygn. En viss mätosäkerhet finns i år p g a tekniska problem under hösten.
Årsmedelvärdet för kvävedioxid var ca 29 µg/m³ på Västra Esplanaden, vilket är det lägsta hittills och för sjunde året i rad under normen som tillåter 40 µg/m³. Sedan sämsta noteringen 2010 på 45 µg/m³ har vi kommit drygt 60 % på väg ned till miljökvalitetsmålet på 20 µg/m³.
EU-gränsvärden för kvävedioxid överskrids inte.
En ny kvävedioxidmätare på Östra Kyrkogatan/Västra Norrlandsgatan visar att vi nu precis klarar normen där. En förbättring jämfört med förra mätningen där 2008.
Halterna av partiklar (PM10) är låga och överskrider varken miljökvalitetsnormen eller miljömålsnivåerna. Årsmedelvärdet på 14,5 µg/m³ är långt under normen på 40 µg/m³. Halten 50 µg/m³ överskreds 14 dygn, vilket är fler dygn än de senaste åren, men lågt jämfört med 39 dygn 2013. Dammbindningsåtgärder bedöms ändå ha haft en god effekt under året. Halten fina partiklar (PM 2,5) har mycket låga värden.
Lägre kväveoxidhalter trots ökad trafik
Trots snömängderna och sommarvärmen bedöms inte vädret 2018 ha medfört att mätvärdena varierat nämnvärt gentemot ett normalår. Genomsnittet av kvävedioxidhalterna under de senaste sju åren ligger tydligt lägre än femårsperioden dessförinnan trots ökad fordonsmängd och ökad andel dieselfordon. Det indikerar att åtgärderna i enlighet med åtgärdsprogrammet fortsätter ge resultat med förbättrad luft i Umeå.
Trafikmätningar visar att trafikmängderna på Västra Esplanaden är stabilt lägre än innan IKEA och Avion etablerades. Detta trots att fordonsparken i kommunen ökar årligen. Bussresandet har ökat med drygt 7 % senaste året och 144 % sedan 2005.
Foto: Umeå kommun