Nyheter

Tyréns hjälper landskapet över Hallandsåsen

Trafikverket planerar en ny ekodukt längs med E6 på Hallandsåsen. Ekodukten ska öka rörligheten för vilt, minska trafikolyckor och skapa en unik identitet för platsen. Tyréns har tagit fram gestaltningsprogram, tekniska lösningar och bidrar med specialiststöd i fauna.
– Det här är en av de första rena ekodukterna som byggts i Sverige på befintlig väg. Jag har jobbat med fauna i många år och det är sällan projekt har djur och natur helt i fokus, säger Åsa Röstell, specialist i fauna på Tyréns.
Hallandsåsen hyser stora viltbestånd och väg E6 utgör idag en kraftig barriär för djurens rörelser över åsen. Genom den nya ekodukten ska barriäreffekten minska och djuren ska kunna ta sig över till andra sidan vägen på ett säkert sätt.
Den nya ekodukten kommer vara omkring 30 meter bred och anläggas med gräs, buskage och ängsmiljöer som ska gynna alla djur och insekter med alltifrån fjärilar till älgar.
– Ekodukter är vanligt förekommande i till exempel Holland och Tyskland men är en relativt ny företeelse i Sverige. Tack vare Tyréns tidigare erfarenheter, bland annat från den ekodukt utmed väg E65 utanför Svedala, har vi samlat på oss erfarenheter som varit väl användbara i det här projektet, säger Per Pettersson, uppdragsansvarig på Tyréns.
Under projektet behöver många intressen och avvägningar göras mellan teknik, natur och funktion. Tyréns har bland annat studerat tre olika broalternativ utifrån olika aspekter såsom byggbarhet, livscykelperspektiv, klimat- och trafikpåverkan i byggskedet. Viktiga förutsättningar är att trafiken på E6 ska fortsätta fungera optimalt under byggtiden och att befintlig vegetation i minsta möjliga mån ska påverkas av bron.
– Jag hoppas att funktionen blir så rätt som möjligt och att bron verkligen kommer användas av djuren. Den här ekodukten är så mycket mer än en faunpassage, den ska leda hela landskapet över bron, säger Åsa Röstell.
Just nu pågår arbete med vägplan. Planprocessen beräknas pågå till 2020 och byggstarten är planerad till 2022.
Bilden:
Illustrationen visar på en möjlig gestaltning av ekodukten.
Bild: Tyréns/Trafikverket