Nyheter

Volkswagen-koncernens varumärken levererade en solid utveckling

Volkswagen-koncernen fick under det gångna året 2018 nytta av sin breda positionering och en fortsatt god utveckling både för sina varumärken och finansiella tjänster.
Volkswagen personbilar levererade rekordmånga fordon – minskade intäkter, bland annat till följd av övergången till WLTP.
Audi har en god utveckling trots WLTP-utmaningar – Porsche, ŠKODA och SEAT uppnådde nya rekord i kundleveranser.
Bentley och Volkswagen transportbilar såg minskat resultat, medan Scania och MAN ökade omsättningen.
– 2018 var ett framgångsrikt år för Volkswagen-koncernen. Vi hade en mycket god utveckling trots stark motvind. Alla våra koncernvarumärken arbetade hårt för att uppnå detta resultat. Vi måste nu fördubbla våra ansträngningar, öka takten och beslutsamt fortsätta den omvandling vi har påbörjat, kommenterade Herbert Diess, VD i Volkswagen AG.
Volkswagen personbilar fortsatte med sitt produktinitiativ 2018 och ökade försäljningsintäkterna med 6,8 ​​procent till 84,6 miljarder euro. Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 3,2 (3,3) miljarder euro. Ökningen av fordonsförsäljningen och förbättrade produktkostnader hade en positiv effekt. Högre försäljnings­kostnader som beror på faktorer som miljöbonus, växelkurseffekter och direktkostnader för nya produkter, särskilt i samband med genomförandet av e-mobilitets­kampanjen, tyngde rörelseresultatet. Dessutom innebar WLTP-testförfarandet utmaningar. Rörelsemarginalen före engångsposter var 3,8 (4,2) procent. Dieselfrågan innebar engångsposter på -1,9 (-2,8) miljarder euro.
Försäljningsintäkterna för varumärket Audi uppgick till 59,2 (59,8) miljarder euro under räkenskapsåret 2018 i en utmanande marknadsmiljö. Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 4,7 (5,1) miljarder euro. Förbättrad produktmix, positiva valutakurseffekter och produktkostnadsoptimering kunde inte kompensera för lägre fordonsförsäljning och ökade försäljningskostnader, vilka båda främst återspeglar WLTP-påverkan samt högre avskrivningar och avskrivningar på grund av den stora investeringsvolymen. Audi genererade ett rörelseresultat före engångsposter på 7,9 (8,5) procent. Engångsposter i samband med dieselfrågan uppgick till -1,2 (-0,4) miljarder euro. De finansiella nyckeltalen för varumärkena Lamborghini och Ducati ingår i de finansiella siffrorna för varumärket Audi.
Med 17,3 miljarder euro var omsättningen för varumärket ŠKODA 2018 4,4 procent högre än 2017. Rörelseresultatet minskade med 14,6 procent till 1,4 miljarder euro. Nedgången berodde främst på negativa valutakurseffekter, negativa effekter från WLTP, en ökning av personalkostnaderna och högre direktkostnader för nya produkter. Samtidigt har tillväxten i enhetsförsäljning, produktkostnads­optimering och förbättrad prisplacering haft en positiv inverkan. Försäljningsmarginalen minskade från 9,7 procent föregående år till 8,0 procent.
Den uppåtgående trenden för varumärket SEAT fortsatte under räkenskapsåret 2018: Försäljningsintäkterna uppgick till 10,2 miljarder euro, vilket översteg föregående års rekordsiffra med 3,1 procent. Rörelseresultatet ökade till 254 (191) miljoner euro, vilket också var nytt rekord. Positiva volym- och mixeffekter mer än kompenserade de negativa effekterna av kostnadsökningar och växelkurser. Försäljningsmarginalen för varumärket SEAT förbättrades till 2,5 (1,9) procent.
Varumärket Bentley genererade försäljningsintäkter på 1,5 miljarder euro under rapportperioden, en minskning med 16,0 procent jämfört med föregående år. Rörelseresultatet sjönk till -288 (55) miljoner euro, främst påverkat av förseningar i lanseringen av nya Continental GT, omstruktureringen av en pensionsfond samt valutaeffekter. Rörelseresultatet uppgick till -18,6 (3,0) procent.
2018 var återigen mycket framgångsrikt för Porsche: Försäljningsintäkterna från Porsche Automotive ökade med 9,2 procent till 23,7 miljarder euro. Rörelseresultatet ökade med 2,7 procent jämfört med föregående år, till 4,1 miljarder euro. Ökningen berodde framför allt på ökade volymer och positiva mixeffekter, medan högre forsknings- och utvecklingskostnader, särskilt för e-mobilitet och digitalisering, hade en motverkande effekt. Under 2018 uppgick försäljningsmarginalen till 17,4 (18,5) procent.
Med 11,9 miljarder euro var försäljningsintäkterna för Volkswagen transportbilar under det senaste räkenskapsåret i nivå med föregående år. Trots positiva mixeffekter och materialkostnadsoptimering minskade rörelseresultatet till 780 (853) miljoner euro, främst till följd av högre direktkostnader för nya produkter, ogynnsam växelkursutveckling och utmaningarna från WLTP. Varumärkets försäljningsmarginal låg därför på 6,6 (7,2) procent.
Varumärket Scania ökade försäljningsintäkterna till 13,4 (12,8) miljarder euro under räkenskapsåret 2018. Rörelseresultatet förbättrades med 4,4 procent till 1,3 miljarder euro, i synnerhet till följd av högre volym, positiva mixeffekter, gynnsamma valutakurser och en bättre finansiell verksamhet. Samtidigt har kostnadsökningarna haft en negativ inverkan. Försäljningsmarginalen var oförändrad jämfört med föregående år på 10,1 procent.
Drivet av högre volymer ökade försäljningsintäkterna för MAN Commercial Vehicles under 2018 till 12,1 miljarder euro, vilket översteg föregående år med 9,2 procent. Till följd av utgifterna i samband med omstruktureringsverksamheten i Indien minskade rörelseresultatet till 332 miljoner euro (362). Märkets försäljningsmarginal uppgick till 2,7 (3,3) procent.
I segmentet Power Engineering registrerade MAN en ökning av försäljningsintäkterna till 3,6 (3,3) miljarder euro. I jämförelse med föregående år uppgick rörelseresultatet till 193 miljoner euro, varvid den positiva volymen påverkades av en försämrad mix. Försäljningsmarginalen uppgick till 5,3 (5,9) procent.
Volkswagen Financial Services genererade en omsättning på 32,8 miljarder euro under det senaste räkenskapsåret, vilket således översteg föregående år med 2,9 procent. Rörelseresultatet ökade med 6,2 procent till 2,6 miljarder euro – ett nytt rekord. Ökningen berodde främst på verksamhetstillväxt.
Utsikter
Volkswagen-koncernens ledning uppskattar att leveranserna till kunder under 2019 måttligt kommer att överstiga föregående års siffra under fortsatt utmanande marknadsförhållanden. Utmaningarna kommer främst från den ekonomiska situationen, ökad konkurrens, växelkursvolatilitet och hårdare WLTP-krav. Ledningen beräknar att försäljningsintäkterna för Volkswagen-koncernen kan öka med så mycket som 5 procent jämfört med föregående år. När det gäller koncernens rörelseresultat förutser ledningen en försäljningsmarginal på mellan 6,5 och 7,5 procent under 2019.
Bild: Volkswagen