Nyheter

Bredbandslyftet vägleder kommunledningen i bredbandsutbyggnaden

Statusen på bredbandsutbyggnaden varierar avsevärt mellan Sveriges kommuner. Somliga kommuner har kommit långt, andra har större utmaningar eller har kommit igång senare. Bredbandsforum, som ett forum som tillkommit på initiativ från regeringen, har därför initierat Bredbandslyftet. Det är en satsning som ska utveckla engagemanget för bredbandsfrågor i Sverige samt bidra till en effektivare bredbandsutbyggnad på lokal och regional nivå.

Bredbandsforums uppgift är att, tillsammans med företag, myndigheter och intresseorganisationer, hitta lösningar för att alla ska få tillgång till snabbt och tillförlitligt bredband. Bredbandslyftet är ett program för vägledning som kan hjälpa en kommun att se över strategiska val som gjorts och hitta en ny eller justerad inriktning som främjar bredbandstillgången i kommunen.
Vänder sig till kommunledningen
Via Bredbandslyftet, som även syftar till att skapa förutsättningar för samverkan och erfarenhetsutbyte kring bredbandsutbyggnad i regionerna, kartläggs kommunens nuvarande situation och man gör en uppskattning av det återstående investeringsbehovet för kommunens bredbandsutbyggnad.
Målgruppen för Bredbandslyftet är kommunledningen eftersom de spelar en avgörande roll för hur framgångsrikt kommunens bredbandsarbete kan bli. Mellan 2018 och 2020 siktar man på att Bredbandslyftet ska kunna genomföras i mellan trettio och femtio kommuner. Antalet kommuner som genomgår Bredbandslyftet beror förstås på hur många som är intresserade, men hittills har intresset varit relativt stort.
Tillvaratar och sprider erfarenheter från nyckelpersoner
Vi vet att kommunens ledning spelar en avgörande roll för ett framgångsrikt arbete med bredbandsfrågor. Erfarenheterna och engagemanget från nyckelpersoner på politisk- och tjänstemannanivå behöver tas tillvara. Bredbandslyftet tror vi är ett bra sätt för en kommun att hitta sin egen väg framåt, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL och ordförande i Bredbandsforums kommungrupp.
Av Annika Wihlborg
PÅ bilden: Gunilla Glasare, avdelningschef på SKL och ordförande i Bredbandsforums kommungrupp.
Foto: Hans Alm