Nyheter

Klimatpolitiska rådets årsrapport till regeringen

Utsläppsminskningen har bromsat in. Ytterligare åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen. Det konstaterar Klimatpolitiska rådet i sin årsrapport som idag överlämnas till regeringen. Rådet lyfter särskilt fram tio rekommendationer för att uppnå fossilfria transporter.
Klimatpolitiska rådet inrättades av regeringen den 1 januari 2018, med uppdrag att granska hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. I den årsrapport som offentliggörs idag konstaterar rådet att Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat med 26 procent sedan 1990, men att minskningen har bromsat in sedan 2014.
– Detta är allvarligt. Vi borde accelerera, men istället har vi tre år i rad haft en utsläppsminskning på mindre än en procent. Det räcker inte på långa vägar. Men det finns goda förutsättningar och många positiva initiativ som talar för att Sverige kan öka takten, säger rådets ordförande Ingrid Bonde.
Klimatpolitiska rådet ger en rad rekommendationer till regeringen. Man föreslår till exempel att klimatet ska tas med i konsekvensbedömningar av alla politiska förslag, att undantag i koldioxidbeskattningen avskaffas och att lagregler införs som ger regeringen möjlighet att pröva nya större anläggningar som kan motverka de nationella klimatmålen. Rådet framhåller också att Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att nästan alla sektorer behöver sikta på noll utsläpp senast år 2045.
Temat för årets rapport är transporter
– Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges samlade utsläpp. Med nuvarande förutsättningar och beslut når vi bara halvvägs till målet att minska utsläppen med minst 70 procent till år 2030. Det ställer krav på kraftfulla politiska åtgärder under denna mandatperiod, säger Johan Kuylenstierna, rådets vice ordförande.
Rådet pekar på brister i hur transportsektorn styrs. Exempelvis motverkar de nuvarande transportpolitiska målen klimatmålen.
I rapporten presenteras tio rekommendationer till regeringen för att uppnå fossilfria transporter, bland annat:
Sätt ett stoppdatum för användningen av fossila drivmedel. Det är väsentligt att färdriktningen, tidsramen och slutmålet om fossilfria transporter är tydligt – för privata investerare, myndigheter och konsumenter.
Påskynda elektrifieringen av vägtransporter i hela Sverige. Med i sammanhanget små ekonomiska medel kan till exempel vita fläckar i ladd-infrastrukturen byggas bort.
Sluta subventionera bilägande, bilkörning och parkering. Det innebär ändrade regler för förmånsbeskattning och reseavdrag.
Klimatpolitiska rådet framhåller även att regeringen behöver beakta skilda förutsättningar, till exempel mellan stad och landsbygd, och motverka negativa fördelningspolitiska effekter för att klimatpolitiken ska ha acceptans och kunna genomföras.