Nyheter

Asfalt som minskar vägbullret är positivt enligt boende

I takt med att städer förtätas utsätts fler invånare för störande trafikbuller i sin bostad, vilket på sikt kan påverka hälsan negativt. I en färsk rapport från Arbets- och miljömedicin i Örebro presenteras hur boende upplever trafikbullret, före och efter en bullerreducerande insats. Resultatet är tydligt. De boende upplever bullret som mindre störande efter insatsen, både inomhus som utomhus.
– Undersökningen visar att bullerreducerande åtgärder kan ha bra effekt på boendemiljön, och det höjer den upplevda livskvaliteten, säger Anita Gidlöf Gunnarsson, beteendevetare vid Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Örebro.
Men det handlar inte bara om hur man upplever sin boendemiljö. Senare tids forskning har bland annat visat att den som utsätts för vägtrafikbuller över lång tid löper en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.
Ny asfalt och sänkt hastighet
I det aktuella exemplet har två bullerreducerande insatser gjorts. Vägbeläggningen byttes till en mer finkornig asfalt som ger en jämnare vägyta, vilket dämpar ljudet från passerande trafik. Dessutom sänktes hastigheten från 70 till 60 km/tim på den aktuella vägsträckan. Mätningar visar att ljudnivån sjönk cirka 3 decibel med den nya asfalten och hastighetssänkningen bidrog med omkring 1-2 decibel. Totalt reducerades ljudnivån med 4-5 decibel.
De boende har fått svara på frågor om hur de upplever bullret, före och efter insatserna. Samma undersökning gjordes vid en annan vägsträcka med liknande bostäder och trafikförhållanden. Där utfördes dock inga bullerinsatser.
Bullerstörningarna minskade
Resultatet från enkäterna är tydligt. Andelen som var mycket eller väldigt mycket störda av vägtrafikbullret minskade signifikant från 36 procent till 13 procent vid stängt fönster och från 71 procent till 45 procent vid öppet fönster. Utomhus minskade den upplevda störningen från 74 till 42 procent efter de bullerreducerande insatserna. De boende påverkades dessutom mindre av bullret både vid samtal och vid vila och avkoppling.
Trots de bullerreducerande insatserna är det dock fortfarande många som är störda och kommentarerna som gavs från båda områdena ger en bra bild av hur bullret påverkar de boendes liv. De berättar bland annat om svårigheter med att vara ute. Man har svårt att koppla av, att samtala eller att umgås med vänner i trädgården.
– Vi ser tydligt att buller är ett problem som påverkar människors hälsa, välbefinnande och livskvalitet, det handlar inte bara om komfort, säger Anita Gidlöf Gunnarsson.
En annan sak som framkom vid undersökningen var att den nya asfalten förändrades under undersökningens gång. Ett år efter att beläggningen bytts ut hade asfaltens bullerreducerande effekt minskat en hel del. Vad förändringen beror på är ännu inte klarlagt.
Bilden:
Bullerreducering kan göras på olika sätt. Mest effektivt är om ljudet sänks vid källan, exempelvis genom att byta till en mer finkornig asfalt som dämpar ljudet från trafiken.
Foto Jens Qwarngård