Nyheter

Fortsatt stark transportmarknad

Transportindikatorn för mars visar på en fortsatt god efterfrågan på transporter. Totalt stod transportindikatorns index på 54,6, en svag minskning med 0,8 jämfört med februari månad (55,4). Order minskade något till 54,1 (54,8 i februari), sysselsättningen ökade till 55,7 (54,9). Godsvolymerna landade på 53,9 (56,5 för februari).
– Sifforna signalerar ett fortsatt stabilt konjunkturläge för såväl godsvolymer som transportindexet totalt. Det hänger delvis samman med den generella industritrenden som pekar åt samma håll, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.
Ytterligare en anledning är lastbilstrafiken:
– Lastbilstrafiken ökade markant under 2018 och trots vikande byggkonjunktur fortsätter övriga delar av ekonomin att utvecklas starkt, vilket medför ökade transporter. Trafikverkets trafikbarometer för lastbilstrafik visar på en tvåprocentig trafikökning de senaste 12 månaderna trots en svag inledning på 2019, avslutar Mattias Dahl.
Fakta:
Statistiken tas fram med hjälp av en diffusionsindex baserad på frågor om hur orderingång, godsvolym och sysselsättning utvecklas i transportbranschen. Uppmätta förändringar redovisas med konfidensintervall. Konfidensintervallet visar med vilken precision förändringen är beräknad. Exempel: en index på 57 med ett konfidensintervall på ± 5 säger att med 95 procents säkerhet är den sanna indexen någonstans mellan 52 och 63, vilket indikerar högkonjunktur.
Statisticon AB är ansvariga för metoder och framtagandet av indexet varje månad på uppdrag av Transportföretagen. Transportindikatorn har testats utan att publiceras andra halvåret 2018. Precis som för Inköpschefsindex betyder 50 varken hög- eller lågkonjunktur. Ett värde högre än 50 indikerar högkonjunktur och ett värde lägre än 50 lågkonjunktur.
Bild: Transportföretagen