Nyheter

BIM och 3D förbättrar arbetssättet i projektets alla faser – exemplet Ramboll

Hos Ramboll har projektering i 3D och användning av ett flertal digitala ”verktyg” utvecklats till ett sammansatt och komplett arbetssätt som blivit rutin för medarbetarna, men samtidigt ett arbetssätt som ständigt utvecklas.
Ramboll utför konsulttjänster för näringslivet och den offentliga sektorn. Inom projektledning och projektering handlar det om allt från enkla husbyggnationer till komplicerade processanläggningar. Ramboll VA-Process som är experter på biogas, dricksvatten- och avloppsrening har bland annat uppdrag som gäller om- och utbyggnad av avloppsreningsverk hos Stockholm Vatten. Rambolls teknik- och modellsamordnare Mattias Karlsson använder ett av uppdragen som exempel när han förklarar hur företaget arbetar med digitala verktyg.
Allt digitalt
All projektering sker idag digitalt och för Ramboll är det mest Autodesk-baserade programvaror. De bygger i grunden på AutoCAD.
För Ramboll VA-Process maskinprojektering baseras arbetssättet på AutoCAD Plant 3D där 3D-modeller och processflödesscheman (P&ID) jobbar mot en för programmet gemensam databas med metadata. Byggkonsulterna använder sig av Autodesk Revit eller Tekla för byggkonstruktioner och el- och VVS använder Revit eller Magicad. Revit arbetar också mot en programspecifik databas för metadata.
För att samordna de olika disciplinernas 3D-modeller används Navis Works. Det integrerade arbetssättet utgör en form av BIM – Byggnadsinformationsmodellering som kan vara mer eller mindre detaljerad beroende på vilket projekt man arbetar i.
I tidiga projektskeden används mest grundversionen av AutoCAD. Man tar då fram skisser och mer eller mindre detaljerade 2D-ritningar genom att rita linjer och konturer. Ritningsdelar på maskinkomponenter och andra komponenter kan importeras som DWG-filer, eller andra filformat, från tillverkarna.
Inte självklart
– Det är inte självklart att rita i 3D, menar Mattias Karlsson. För vissa projekt räcker det absolut med 2D och det kan ibland vara bättre, framförallt i tidiga skeden eller för skisser. Exempelvis upplever jag att det är lättare att snabbt läsa av mått och se utrymmesbehov i 2D än att titta i en 3D-modell.
I Plant 3D eller i Revit fylls respektive databas på med metadata, antingen mer eller mindre manuellt eller från Excel-filer. Exempel på metadata är littera/id-nummer, kapaciteter och andra egenskaper hos maskinkomponenter eller andra objekt som ingår. För ett husbygge kan det vara egenskaper, innehållsdeklarationer, produktdatablad och miljödata för byggmaterial och byggprodukter. För Autodesk Plant 3D länkas databasens metadata till processflödesschemat (P&ID) och 3D-objekten i Plant 3D. På så vis kan man enkelt se när till exempel en rördimension ändras i processflödesschemat, så får man upp ett meddelande om detta även i 3D-modellen. När exempelvis 2D-ritningar i form av snitt eller vyer genereras från AutoCAD Plant 3D då följer metadata med respektive objekt och man kan då enkelt och snabbt sätta ut till exempel littera för respektive objekt i layouten.
Flera roller
I det aktuella projektet har Ramboll uppdraget både som maskinprojektör och projekteringssamordnare. Beställaren svarar för att ta fram data som styr dimensioneringen (vilka prestanda anläggningen ska klara) samt data om processförutsättningar. Projektet startade med en förstudie följd av ett principförslag och en systemhandling. Idag är man i fullt arbete med att ta fram ett detaljerat förfrågningsunderlag.
Ramboll dimensionerar delar av processen för att uppnå efterfrågade prestanda, i det aktuella projektet rening av avloppsvatten. Ett av Rambolls andra expertområden är hydraulisk dimensionering och det kommer väl till pass här när stora flöden ska ledas genom pumpstationer, kanaler, galler och bassänger. Processflödesscheman tas fram och anläggningen dimensioneras avseende exempelvis pumpars kapacitet, rördimensioner och elkraftbehov.
Till saken hör att reningsverket ska expandera i nya bergrum som ska sprängas ut och en viktig arbetsuppgift är att dimensionera volymen på bergrummen. Här är projekteringen i 3D ovärderlig för att skapa optimal plats för maskinutrustning och övriga installationer, men även för att bygga en anläggning som är underhållsvänlig och har en bra arbetsmiljö.
Under detaljprojekteringen arbetar berg-, bygg-, arkitekt-, maskin-, el- och VVS-konsulter med flera parallellt. Tidigt tog man fram styrande sektioner (typsektioner) som Ramboll i rollen av samordnare har ritat. Det kan vara ett snitt genom en kommunikationsväg där utrymme för kabelstegar, rörbryggor och andra installationsstråk är markerade och måttsatta. Därmed vet varje konsult vilket utrymme som finns för dem och det är lätt att följa upp att 3D-modellerna är riktiga.
Kontrollerar kollisioner
Rutinen i projektet är att konsulterna varje fredag exporterar sina 3D-modeller till projektservern. Följande måndag laddar Mattias Karlsson ner dessa 3D-modeller och med hjälp av Navis Works uppdateras den gemensamma samordningsmodellen och uppdateras den på projektservern. Alla projektörer kan sedan använda den nya samordningsmodellen för att se så att deras installationer får plats eller om det har uppstått kollisioner.
Navis Works kan importera modeller från AutoCAD, Autodesk Revit och andra källor i en mängd filformat. Navis Works används i det aktuella projektet bland annat för att kontrollera kollisioner, exempelvis mellan VVS-, el- och rörinstallationer.
Avstämningar
– Med vårt arbetssätt är det enkelt att ha möten kring den gemensamma modellen, säger Mattias Karlsson. Två gånger per månad har man så kallade modellsamordningsmöten där projektörer, projektledare och beställare deltar. De som inte kan vara med på mötet på projektkontoret deltar via Skype och vi delar skärmar med varandra för att titta på samma delar av modellen.
Man går igenom kollisioner och annat som behöver rättas till och Mattias Karlsson skriver protokoll.
I det aktuella projektet innebär projektering i 3D många uppenbara fördelar, inte minst för att anläggningen ska byggas i nya bergrum med begränsade utrymmen. Till de generella fördelarna med 3D hör att det är lättare att starta upp de olika konsultdisciplinerna och smidare att upptäcka och rätta till kollisioner och andra fel. Med 3D kan underhållsaspekter beaktas bättre, exempelvis genom att reservera utrymmen för lyftanordningar och underhållstekniker.
– Tack vare 3D-modeller blir det också lättare att ha dialog med drift- och underhållspersonal, inför uppstart och under drift, menar Mattias Karlsson. Med jämna mellanrum bjuds driftpersonalen in till genomgångar av samordningsmodellen för att de ska få se hur anläggningen kommer att bli och för att de ska ha möjlighet att förbättra sin framtida arbetsplats. Här är 3D-modellen överlägsen för att alla lätt ska förstå hur anläggningen kommer att se ut. I det aktuella fallet ska vi också lämna ifrån oss relationshandlingar i form av 3D-ritningar.
Många användbara funktioner
Navis Works har flera användbara finesser. Det är möjligt att göra animeringar och ”vandra genom” anläggningen innan den byggs. Till funktionerna hör också möjligheten att göra en tidslinje där byggproduktionens faser läggs in.
– I stort saknar jag inga stora saker hos våra digitala verktyg förutom att jag skulle vilja att de vore mer driftsäkra med färre krascher och att Plant 3D skulle hantera 3D-modeller på ett stabilare sätt. Ibland är det dock lite segt när man jobbar med stora 3D-modeller även om vi försöker att hålla ner storleken på dem, säger Mattias Karlsson, som varit med och både följt och varit engagerad i utvecklingen under sina elva år på Ramboll. Här upplever vi att till exempel Revit eller Tekla är bättre på att hantera 3D-modeller. Vi kommer nog ändå att se en fortsatt utveckling av ”verktygen”, i form av AI som både upptäcker problem i ritningarna och föreslår lösningar på problemen.
Den mänskliga intelligensen kommer garanterat att behövas även i fortsättningen, parallellt med den artificiella. Kunskap och erfarenhet förblir nog konsultens starkaste resurs, även i framtiden.
Bilden:
Henriksdals avloppsreningsverk i Stockholm står inför en omfattande utbyggnad. Fotot från den gamla anläggningen. Foto: Kjell-Arne Larsson