Nyheter

Nytt sätt att hantera störningar ska underlätta för resenärerna

I Malmö pågår ett pilotprojekt där Trafikverket tillsammans med andra aktörer ska ge resenärer möjlighet att snabbare åka vidare med andra tåg vid störningar. Ett särskilt lok finns nu på plats för detta ändamål.
I regeringsuppdraget ingår det att förbättra hanteringen vid störningar och att ge resenärerna löpande och viktigt information för sin fortsatta resa. Under pilotprojektet i Skåne ska arbetssätt och rutiner trimmas in innan det införs i övriga landet. På 15 strategiskt viktiga stationer i landet kommer röjningslok då att placeras ut. De kan sättas in för att snabbare röja spåren och ge resenärerna möjlighet att åka vidare med andra tåg. Under 2020 ska alla loken vara på plats.
Fakta:
Regeringsuppdraget som Trafikverket fått innebär att Trafikverket ska
säkerställa en tydligare ansvarsfördelning mellan parterna, där Trafikverket tar en ledande roll i störningssituationer
förtydliga beskrivningen och tillämpningen av Trafikverkets befogenheter vid nödsituationer i trafikeringsavtal och järnvägsnätsbeskrivning
säkerställa att de maximala tiderna för evakuering och röjning uppfylls.
vara infört i hela landet under 2020.
Lok på plats i Malmö
I mitten av mars kom röjningsloket till Malmö, och det står tillgängligt för att med kort varsel kunna sättas in för att mildra effekterna av större störningar.
– Närmare tusen personer på Trafikverkets trafikledning och hos järnvägsföretagen har genomgått en gemensam webbutbildning för att få samma bild av prioriteringar, beslut och arbetssätt vid störningar i tågtrafiken. Arbetssätt och rutiner kommer på olika sätt att trimmas in innan vi kan börja tillämpa arbetssättet i hela landet, säger Göran Holmberg som leder pilotprojektet i Malmö.
Samarbete ger större fördelar för resenärerna
Pilotprojektet i Malmö är ett samarbete med Skånetrafiken, Öresundståg, SJ, Transdev, Arriva och underhållsentreprenörer, vilka ser positivt på projektet. Inom ramen för projektet ska de gemensamma arbetssätten testas och utvärderas. Samverkan, information och snabbare hantering av störningar kommer att bidra till att effekterna av en störning mildras för de resenärer som sitter fast på tågen.
– Vi är glada att det tillsammans kunna samordna oss för att förbättra för våra kunder. Att snabbare kunna ge information och hantera olika störningar på järnvägen är ett av våra viktigaste fokusområden och därför ser vi fram emot att vara en del i detta projekt. Vår förhoppning är att det även sprider sig nationellt, säger Linda Westman, affärsområdeschef Pågatågen hos Skånetrafiken.
– Att vi samordnar resurserna och har ett samlat ansvar för att hantera oväntade händelser innebär stora fördelar för våra resenärer. Det här innebär att vi kan hantera olika typer av störningar på ett snabbare och mer effektivt sätt och det gynnar alla. Nu ser vi fram emot att fortsätta arbetet tillsammans för en liknande beredskap i hela landet, säger SJ:s tillförordnade presschef Tobbe Lundell.
Fakta:
Trafikverkets trafikledning tar beslut om var och när röjningsloket ska användas.
Tider då loket ska vara på plats vid en störning (evakuering/röjning)
Malmö närområde, 60/120 minuter) dygnet runt alla dagar.
Stambanan upp till Hässleholm, Ystadbanan och Trelleborgsbanan, 60/120 minuter under rusningstrafik på vardagar, övrig tid 120/180 minuter.
Övriga sträckor i Skåne, 120/180 minuter dygnet runt, alla dagar.
Bilden:
Röjningsloket i Malmö.
Foto: Trafikverket