Nyheter

Klart för nästa steg i arbetet med en säkrare E22

Nu står det klart att vägplanen för den 15 kilometer långa sträckan mellan Lösen och Jämjö på E22 fastställts av Trafikverkets avdelning för planprövning. Nu fortsätter arbetet med planeringen för att bygga en trafiksäker och framkomlig E22 genom Blekinge.
Ombyggnaden till motortrafikled kommer att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan och även förbättra boendemiljön i Jämjö då genomfartstrafiken flyttas ut från samhället. Ett lokalt vägnät planeras längs den nya vägen för att säkerställa behovet av lokala transporter.
– Att vägplanen nu blivit fastställd innebär att Trafikverket kan fortsätta planeringen för nya E22 mellan Lösen och Jämjö, säger Daniel Andersson på Trafikverket.
Fastställelsebeslutet kommer nu att kungöras och expedieras ut till de som berörs av vägplanen eller har yttrat sig under granskningsskedet. Det är sedan möjligt att överklaga beslutet.
– Ärendet hamnar då hos regeringen som får ta beslut i frågan. Att vägplanen kommer att överklagas har vi med i tidplanen och arbetet i projektet kommer att fortsätta med målet att den nya vägen ska vara färdigbyggd och öppna för trafik 2023, säger Daniel Andersson.
Nästa steg i arbetet:
Under 2019 komer planeringen av den nya vägen att fortsätta med framtagande av handlingar för att en entreprenör ska kunna handlas upp under 2020.
Fortsatta arkeologiska arbeten kommer att utföras under våren 2019.
Läs mer om projektet: www.trafikverket.se/E22losen-Jamjo
Foto: Trafikverket/Marie Grönwold