Nyheter

324 personer omkom i vägtrafiken 2018 – 72 fler än året innan

År 2018 omkom 324 personer i vägtrafiken. Det är 72 fler än året innan och ökningen har skett på det statliga vägnätet. Detta signalerar att det behövs kraftfulla insatser för att förbättra trafiksäkerheten.

Ökningen har uteslutande skett på det statliga vägnätet, framförallt på vägar med hastighetsgräns på 70–90 km/tim. På de kommunala vägnäten har olyckorna istället minskat något. För 2018 beräknas antalet allvarligt skadade till drygt 4 200. Det är minskning från år 2017 med cirka 200 personer.
– Det är en kraftig ökning av mötes- och omkörningsolyckor samt kollisioner med tunga lastbilar, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket. Det som mest sticker ut i analysen av 2018 års statistik är den stora ökningen av mötesolyckor, med 68 procent fler omkomna än år 2017.
Ökning av mötesolyckor mellan personbil och tung lastbil
69 personer omkom i olyckor där tunga lastbilar var inblandade. Det är en fördubbling jämfört med år 2017. I 9 av 10 fall har personbilen kommit över i mötande körfält. Merparten av de som omkom i kollision med tung lastbil omkom på vägar utan mötesseparering med en hastighetshetsgräns på 70–90 km/tim. Mätningar visar samtidigt att andelen lastbilar som trafikerar våra vägar har ökat.
– Vi vet också att hastighetsnivåerna för så väl personbilar som lastbilar under lång tid har legat för högt i förhållande till gällande hastighetsgränser. 75 personer omkom i mötesolyckor på statliga vägar. 62 personer omkom i korsande-, avsvängande- och upphinnandeolyckor. Det är mer än en fördubbling gentemot 2017.
Bilden:
Det behövs kraftfulla insatser för att förbättra trafiksäkerheten.
Foto: Kenneth Hallman