Nyheter

Ny mätmetod minskar barriärer för gående och cyklister kring trafikleder

Motorvägar och järnvägar bildar barriärer och påverkar därmed tillgängligheten för fotgängare och cyklister. Idag saknas kvantitativa mått för att mäta dessa hinder men det kommer Job van Eldijks forskning att ändra på, med hjälp av bidrag från bland annat Vinnova och Trafikverket.
De hinder som försvårar för fotgängare och cyklister att ta sig fram kring motorvägar och järnvägar får sällan stort utrymme vid planering eftersom en branschgemensam mätmetod saknas. Idag finns ingen kvantitativ mätmetod för barriäreffekter, till skillnad från exempelvis buller eller luftföroreningar som är andra effekter av motorvägar och järnvägar.
Del av verktygslådan
Job van Eldijk är planarkitekt och industridoktorand på Ramboll och står bakom ett nytt forskningsprojekt på området. Målet är en mätmetod som blir en del av teknikkonsulternas och Trafikverkets verktygslåda för att kunna skapa så bra lösningar som möjligt både för uppdragsgivarna och för städernas invånare.
– Med ökad tillgänglighet i våra städer kan fler välja att gå och cykla istället för att ta bilen. Det är inte bara bra för folkhälsan och klimatet. Det ökar också förutsättningarna för handel och minskar segregationen. Med mätmetoden som vi utvecklar kan man prioritera att minska barriärerna kring motorväg och järnväg vilket ger bättre och mer hållbara samhällen, säger Job van Eldijk.
Metoden testas i Göteborg
Idag testas metoden i en fallstudie på Lundbyleden och Hamnbanan i Göteborg. Forskningsprojektet som nu når halvtid har formulerats tillsammans med professor Lars Marcus på Chalmers och har hittills finansierats av Trafikverket, Ramboll Sverige och Rambollfonden. Vinnova gick precis in med 1,84 miljoner i projektet, som en del av InfraSweden 2030 – Lösningar för hållbar transportinfrastruktur.
Foto: Ramboll