Nyheter

Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass

Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass inom ramen för det branschövergripande arbetet med en arbetsmiljö i världsklass och en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.
Deltagande organisationer i det branschövergripande samarbetet som kallas Vågrätt är Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan, Wista, #lättaankar, Sjösektionen på Chalmers, Studentföreningen Lambda, Almega, Svensk Sjöfart, Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen, Sarf, Passagerarrederiernas förening, Skärgårdsredarna, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. Från branschorganisationerna och facken deltar också representanter från Styrsöbolaget, Tallink Silja, Viking Line och Stena Line.
I avsiktsförklaringen skriver aktörerna i samarbetet att de, utöver lagkraven, ska:
Genomföra utbildningar och kurser med syfte att skapa en god arbetsmiljö, samt systematiskt följa upp utbildningsinsatser.

  • Långsiktigt delta i det branschöverskridande arbetet som går under namnet Vågrätt.
  • Tydligt ta ställning för att social hållbarhet är en nyckel till framgång.
  • Aktivt verka för att medarbetare och chefer samverkar inom branschen enligt avsiktsförklaringen.
  • Verka för forskning och kunskapshöjande åtgärder inom syftet för avsiktsförklaringen.
  • Dela med sig av goda exempel och erfarenheter som bedrivits inom området.

Vågrätt startade 2018 och genom samarbetet arbetar organisationerna bland annat med att informera och sprida kunskap om likabehandling. Fyra olika delprojekt har prioriterats i ett första skede för att driva arbetet framåt; en branschövergripande avsiktsförklaring, öppna workshops och seminarier, möjliggöra för utbildning av kränkande särbehandling och trakasserier inom Basic Safety-utbildning och samla in de bästa metoderna för förebyggande arbete.
– Avsiktsförklaringen är ett viktigt steg för branschen och en ledstjärna för hur vi tillsammans ska arbeta, säger Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén som menar att #lättaankar gjorde det helt tydligt att sjöfartsbranschen inte gjort tillräckligt för att skapa en inkluderande arbetsmiljö, särskilt inte för kvinnor.
– Det betyder också att vi inte tagit vara på möjligheten till en mer effektiv och innovativ verksamhet, säger Katarina Norén och påpekar att forskningsresultaten är tydliga med att en arbetsmiljö som välkomnar och tar tillvara olikheter också är den mest effektiva och kreativa.