Nyheter

Umeå kommun stöttar ”Botniska korridoren”

Umeå kommun bidrar med nära 257000 kronor från utvecklingsanslaget till Norrtåg AB:s projekt Botniska korridoren 2019–2022. Det ska stärka och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa och knyta ihop norra Skandinavien med en utbyggd och väl fungerande järnväg.
– Säkra och effektiva järnvägstransporter ger tillgång till nya marknader, det är bra för Umeå och tillväxten. Det kan också innebära fler och bättre persontransporter med tåg och sammantaget ett plus för miljö och klimat, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen.
Projektets mål:
Botniska korridoren med godstrafik genom Bergslagen, längs Malmbanan och anslutande järnvägar blir en del av EU:s stomnät.
Gemensamt förslag från norra Sverige till ny TEN-T-förordning från 2023; att regeringen i nationell transportplan 2022–2033 fastställer en plan för att bygga ut järnvägen i norra Sverige.
Arbete för utveckling av transportsystem blir mer jämnt fördelat mellan könen, till exempel genom att delta i nätverken Jämställd transportsektor och Women in transport.
Botniska korridoren är ett samarbete mellan Region Gävleborg, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Örebro län. Kommuner, länsstyrelser och andra aktörer deltar också, beroende på uppgift och möjlighet. Medfinansieringen motsvarar totalt 7,7 miljoner kronor.
TEN-T: Trans-European Transport Network är ett stort EU-projekt som främjar infrastruktur och transport i EU genom att planera och tillgodose behov av vägar, järnvägar, vattenvägar med mera.