Nyheter

Fler bilar och sämre trafiksäkerhet kring landets skolor

Trafiksäkerheten runt Sveriges grundskolor oroar. Allt fler föräldrar skjutsar sina barn med bil och föräldrarnas attityder till trafikreglerna har försämrats. En majoritet av rektorerna anser att trafiksäkerheten är ett problem och lika många är oroliga för att en allvarlig trafikincident ska inträffa. Allt enligt årets skoltrafiksundersökning från försäkringsbolaget If.

Sedan 2006 har Försäkringsbolaget If genomfört en undersökning om trafikmiljön runt Sveriges grundskolor. Årets resultat visar att utvecklingen går åt fel håll. Sämre trafikvett bland föräldrarna, många trafikincidenter och fler bilar kring skolorna gör att en majoritet av rektorerna ser trafiksäkerheten som ett problem. Sex av tio är oroliga för att något allvarligt ska inträffa och föräldrar som skjutsar sina barn i bil anses utgöra den största trafikfaran.

I år har If också kompletterat undersökningen med frågor till föräldrar, som bekräftar rektorernas bild. Av 878 tillfrågade föräldrar svarade nästan fyra av tio att de inte anser sina barn ha tillräckligt säker väg till skolan för att låta dem gå dit själva. Av dessa pekade i sin tur fyra av tio ut andra bilkörande föräldrar som den värsta risken mot barnens säkerhet.

– År efter år betonar vi vikten av att förbättra trafikmiljön kring skolorna så att barnen kan känna sig trygga, men uppenbarligen har vi fortfarande lång väg kvar innan problemet är löst. Föräldrarnas svar gör också risken för en ond spiral uppenbar – att man skjutsar sina barn just för att man oroar sig för trafiksituationen, kommenterar Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Enligt rektorerna är ett stort problem att så många bilar befinner sig runt skolan vid vissa tider på dagen. Ett förslag skulle vara att skolor inför utspridda tider på schemat så att inte bilarna samlas på samma plats vid samma tid.

– Men det löser inte grundproblemet. Först och främst bör vi säkra miljön runt skolorna uppmuntra barnen att röra sig själva mer för att bryta trenden, säger Irene Isaksson-Hellman.

Årets undersökning visar även att rektorerna inte upplever att deras kommuner gör tillräckligt för att skapa en trygg trafikmiljö för barnen runt skolorna. Även många av föräldrarna i Ifs undersökning är av den åsikten.

– Det är givetvis inte bara föräldrarnas ansvar att säkerställa en trygg trafikmiljö för barnen. En gemensam kraftansträngning måste till för att vi ska vända trenden – skolor, föräldrar och kommuner måste hjälpas åt, menar Irene Isaksson-Hellman.

Resultat från rektorsundersökningen:
56 % anser att trafiksäkerheten är ett problem
26 % har varit med om en trafikincident eller olycka vid sin skola
60 % är oroliga för att något allvarligt ska inträffa
44 % anser att föräldrar som lämnar i bil är den största trafikrisken på skolan
38 % tycker att kommunen gör tillräckligt för att skapa en säker trafikmiljö utanför skolan
33 % anser att föräldrarnas höga hastigheter nära skolan är ett problem
72 % anser att för många fordon vid samma tid är ett problem när föräldrar skjutsar i bil
39 % upplever problem med föräldrar som lämnar sina barn på trafikfarliga platser
27 % ser föräldrar som pratar i mobiltelefon när dem lämnar och hämtar sina barn med bil
39 % bedömer att det är mer biltrafik kring skolan i dag jämfört med för tre år sedan
38 % bedömer att det är vanligare i dag än för tre år sedan att föräldrar skjutsar sina barn i bil till skolan

Om rektorsundersökningen:

För trettonde året i rad genomförde If en trafiksäkerhetsundersökning med Sveriges grundskolerektorer. Undersökningen genomfördes under april-maj 2019. 2120 rektorer besvarade årets enkät, som gjordes via e-post.

Resultat undersökning föräldrar:

”Anser du att ditt/dina barn har en tillräckligt säker skolväg för att de ska kunna gå själva till skolan?”

Ja (NET) 62%
Ja, och de går själva till skolan 39%
Ja, men de går inte själva till skolan ändå 23%
Nej (NET) 38%
Nej, men de går själva till skolan ändå 7%
Nej, och de går inte själva till skolan 31%

” Tycker du att din kommun gör tillräckligt för att öka trafiksäkerheten runt skolorna i ditt område?”

Ja det tycker jag 31%
Nej det tycker jag inte 30%
Vet ej/Ingen åsikt 39%

Om föräldraundersökningen:

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21-31 mars 2019 har sammanlagt 3 510 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige. Frågan ovan ställdes till de 878 personer i urvalet med barn under 18 år boende hemma.