Nyheter

För få kontroller av godstrafiken äventyrar trafiksäkerheten och gynnar fusk

I en ny rapport utgiven av Transportföretagen konstateras flera brister i tillsynen och kontroller av godstransporter på väg, vilket bland annat leder till en osund konkurrenssituation.

Samtidigt som mängden gods på svenska vägar har ökat, har antalet trafikpoliser minskat med över 1000 personer de senaste 25 åren. Rapporten ”Effektivare tillsyn av yrkestrafiken”, utgiven av Transportföretagen, har undersökt tillsyn och kontroll av godstransporter på väg i Sverige.

I rapporten fastslås bland annat att vägkontrollerna är för få, vilket gör det svårt att följa upp om reglerna för kör- och vilotider efterlevs. Det i sin tur påverkar trafiksäkerheten och leder till en osund konkurrenssituation.

– Vi är bekymrade över det minskade antalet trafikpoliser med tung kompetens. De som finns gör ett bra jobb, men de behöver bli många fler. Samtidigt som antalet trafikpoliser har minskat ökar transportarbetet, inte minst från den utländska konkurrensen, säger Mattias Dahl, vd för Transportföretagen.

Rapporten fastslår också att det finns kritik i branschen av Transportstyrelsens företagskontroller, som i princip enbart görs utifrån konstaterade överträdelser vid vägkontroller. Företagen efterfrågar ett stödjande och lärande inslag i kontrollerna. Det är dessutom en brist att kontrollerna aldrig inkluderar besök i företagens lokaler, i synnerhet då i princip alla företagskontroller leder till sanktionsavgifter.

När det gäller cabotage visar statistiken en fördubbling av cabotagetransporterna i Sverige under de senaste åren. För att säkerställa en sund konkurrens krävs även här ökade kontroller.

För att komma till rätta med problematiken föreslås bland annat framtagandet av en samlad strategi för fler kontroller och att ett ökat antal bilinspektörer anställs samt att deras roll förstärks för att avlasta polisen. Ytterligare en väg att gå kan vara en särskild myndighet med ansvar för kontrollen av vägtrafiken, slår rapporten fast.

– Vi behöver ett flexiblare regelverk kring företagskontrollerna samtidigt som kontrollen på väg behöver öka. Branschens aktörer måste uppleva att de som regelmässigt och systematiskt bryter mot lagar och regler för att tillskansa sig konkurrensfördelar åker dit, säger Mattias Dahl.

I dag måndagen den 19 augusti hålls med anledning av rapporten en hearing med företrädare från regeringen. På plats finns bland annat infrastrukturminister Tomas Eneroth, Transportföretagens vd Mattias Dahl, Transportarbetareförbundets ordförande Tommy Wreeth och Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.