Nyheter

Rekordhög orderingång för NRC Group i andra kvartalet

NRC Group levererar stark tillväxt och en rekordhög orderingång under andra kvartalet 2019. Samtidigt renodlar Nordens största järnvägsentreprenör verksamheten och stärker balansen genom försäljningen av designverksamheten i Finland och Sverige.

Omsättningen var drygt 1,7 miljarder NOK under det andra kvartalet, och 2,9 miljarder NOK under årets sex första månader. Det är dubbelt så mycket för bägge perioderna jämfört med fjolåret, huvudsakligen till följd av förvärv. Orderingången på 3,4 miljarder NOK under kvartalet är den högsta någonsin och resulterade i en orderbok på nära åtta miljarder NOK för NRC Group i slutet av juni.

– Vi bygger sten på sten inom våra kärnområden; järnväg, anläggning, underhåll och miljö. Vi har över tid jobbat aktivt för att konsolidera den nordiska marknaden och positionera oss på en infrastrukturmarknad med goda tillväxtutsikter. Vi ser effekten av de strategiska åtgärder vi har vidtagit i omsättningsökning och en rekordhög orderbok som ger oss ökad synlighet framöver och en stabil plattform för långsiktig tillväxt, säger Henning Olsen, koncernchef i NRC Group.

EBITDA för andra kvartalet var 117 miljoner NOK före kostnader i samband med förvärv, motsvarande en marginal på 7,1 procent. Verksamheten i Norge har en stark underliggande tillväxt och god lönsamhet jämfört med andra kvartalet 2018. Omsättning och lönsamhet i den svenska verksamheten påverkas av den låga marknadsaktiviteten under sista halvåret 2018. Marknadsaktiviteten har ökat markant under 2019, men det kommer fortfarande att dröja innan nya kontrakt går till produktion och påverkar intäkter och marginaler. Robert Röder tillträder som VD för NRC Group Sverige i början av september. Röder har lång erfarenhet från entreprenörsverksamhet inom järnvägsmarknaden och har stark kompetens inom segmentet.

Verksamheten i Finland hade ytterligare ett bra kvartal med god organisk tillväxt och lönsamhet. I april blev det klart att NRC Group tillsammans med YIT, Finlands största entreprenadföretag, blivit tilldelade ett kontrakt för byggnation av en ny snabbspårväg i Helsingforsregionen. NRC Groups uppskattade andel av kontraktet, med tilläggsarbete, uppgår till 220 miljoner euro, motsvarande mer än 2,1 miljarder NOK.

– Den goda utvecklingen fortsätter i Norge och Finland som båda har stark tillväxt och lönsamhet genom årets första sex månader, när det säsongsmässigt normalt sett är lägre aktivitet. Sverige var som väntat svagare, men vi genomför ett antal åtgärder för att stärka verksamheten här, fortsätter koncernchefen.

Renodlad entreprenörverksamhet
Den 12 augusti tillkännagav NRC Group försäljningen av den finska designdivisionen, inklusive dotterbolagen Nordic Infrapro AB i Sverige och NRC Arcus Oy i Finland, för 42,5 miljoner euro, motsvarande runt 420 miljoner NOK. NRC Group räknar med en vinst på cirka nio miljoner euro från försäljningen och kommer att använda uppgörelsen till att betala av skulder och öka koncernens finansiella och strategiska flexibilitet.

Designverksamheten tillhör en annan del av värdekedjan än kärnverksamheten, och det har funnits begränsade möjligheter att skörda synergier mellan design- och konsultverksamheten och företagets övriga verksamhet. I vissa fall leder också kundernas inköpsstrategi till negativa synergier genom att företaget blir diskvalificerat från att lämna anbud inom entreprenörsverksamheten när designverksamheten har jobbat som rådgivare för kunden i en tidigare fas av projektet. Försäljningen av designdivisionen var ett strategiskt steg för att renodla företaget och frigöra resurser till utveckling och tillväxt av kärnverksamheten.

Tillväxtutsikterna på infrastrukturmarknaden, och för järnvägssegmentet framförallt, är starka i alla de nordiska länderna. Det nordiska underhållseftersläpet beräknas uppgå till nästan 50 miljarder NOK och nya planerade järnvägsprojekt uppskattas uppgå till mer än 50 miljarder NOK i samlade årliga investeringar i Norge, Sverige och Finland. I tillägg kommer aktiviteter för spårväg och tunnelbana. Budgetar och långsiktiga planer bekräftar politisk vilja att öka investeringarna.

– Finland övergår till en modell med 12-åriga nationella transportplaner i linje med Sverige och Norge. Det ger ytterligare synlighet och är ännu en bekräftelse på att de nordiska länderna framöver kommer att investera kraftigt i järnväg, tunnelbana och spårväg för att säkra hållbar transport. Vi ska dra nytta av vår långa erfarenhet och expertis inom järnväg, anläggning, underhåll och miljö i mötet med våra kunder och de olika ländernas behov av att erbjuda sina invånare miljövänliga transportmöjligheter. På detta sätt vill vi vara med och bygga ett hållbart samhälle, avslutar Henning Olsen.