Nyheter

Nu anpassas hastighetsgränserna på våra vägar

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Hastighetsöversynen pågår över landet, och är en del av nollvisionen – ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken!

– Vi vill ha effektiva resor och transporter. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. När vägens säkerhetsstandard tillåter det sätter vi en högre hastighetsgräns, men säkerheten måste alltid komma först, säger Angelica Qarlsin, strategisk planerare på Trafikverket.

På vägar utan mittseparering sänks hastigheten till 80 km/tim, med undantag för vägar med lite trafik (under 2 000 fordon per årsmedeldygn).

På lång sikt kan säkra system byggas, på kort sikt anpassas hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Sänkt hastighet är en av flera åtgärder som görs för att skapa säkrare vägar.

Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att lämpa sig för högre hastighet än 80 km/tim. På en mötesseparerad väg riskerar man inte att kollidera med ett mötande fordon. Därför kan hastighetsgränsen höjas från 90 till 100 km/tim eller högre.

– Sänkta hastigheter är en effektiv och tillfällig åtgärd för att minska olycksrisken tills att vi har möjlighet att bygga mitträcken där de behövs. Trafikverket har inte medel att bygga om alla vägar på en gång, och vi behöver agera nu för att inte fler ska skadas allvarligt eller dö i trafiken, säger Angelica Qarlsin.

Tidsförlusten är 50 sekunder per mil
Restiden påverkas endast marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/tim istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. I rusningstid, då mycket av arbetspendlingen sker, är tidsförlusten betydligt lägre än så.

Den tunga trafiken påverkas inte nämnvärt av hastighetssänkning, eftersom det redan finns en hastighetsgräns på maximalt 80 km/timmen för tung lastbil med släp.

Under 2019 anpassas hastighetsgränserna på ytterligare vägar i Norrbotten
I början av augusti skickades ett antal remisser med förslag gällande specifika vägar med fordonsflöden över 2000 fordon per dygn ut till kommuner, Region Norrbotten, Polisen samt andra aktörer. Trafikverket har som ambition att införa de nya hastigheterna i början av november. På sikt har Trafikverket ambitionen att bland annat hela E4:an och delar av E10 ska få mitträcke.

Förslag till hastighetsförändringar i Norrbotten 2019 berör följande vägar:

E4 två sträckor mellan Kalix och Haparanda
E10 mellan Kiruna och Kauppinen
E45 och väg 830 vid Gällivare-Malmberget
Väg 94 mellan Antnäs och Alvik
Väg 373 mellan Bergsviken och Svensbyn
Väg 506 mellan Pitsund och Piteå.