Nyheter

Standardisering ska minska skador vid skogsbränder

Utomhusbränder ökar på grund av de globala klimatförändringarna. Förra sommaren rasade de mest omfattande skogsbränderna i Sverige på flera hundra år. Stora utomhusbränder utgör allvarliga risker för såväl skog och mark som för den byggda närmiljön. Men eftersom brandsäkerhetsvetenskapen mest har fokuserat på brandskydd i byggnader istället för brandpåverkan i miljö så finns ett stort behov av gemensam beprövad best practice för detta.

Nytt standardiseringsarbete
Ett nytt internationellt standardiseringsarbete, som Sverige deltar i via SIS, ska leverera gemensamma definitioner, terminologier och metoder för standardisering vid stora utomhusbränder och den byggda närmiljön som drabbas. Standardiseringen ska bidra till att skapa gemensam samordning, dels mellan länder för en effektivare resursfördelning men också för att stödja nationell koordinering.

– Med tydligare och effektivare strategi kan räddningstjänst och berörda myndigheter i ett tidigare skede minimera konsekvenserna av en skogsbrand. Idag är skogsbrandskydd varken standardiserat eller harmoniserat ens på EU-nivå. Att skapa standardiserade verktyg som metoder som talar om risknivån för skogsbränder sett till stadsplanering och brandbekämpning är en början. I Japan till exempel använder man sig av simulatorer för att förutspå omfattning vid stora bränder. Sådan teknik skulle kunna användas även för skogsbränder, säger Karin Ekström på SIS som arbetar med standardisering inom brandsäkerhet.

Bättre anpassning till nya klimatförhållanden
Karin Ekström menar att det är viktigt att avskilja bebyggelse och stora skogsområden med hjälp av brandkorridorer och brandgator i särskilt utsatta områden. På samma sätt som de stora byggföretagen planerar för hållbara byggnadskonstruktioner för förebyggande av brandrisk i bostäder skulle vi kunna göra i skog och mark, och på så vis anpassa oss bättre till nya klimatförhållanden. Enligt Karin Ekström behövs brandteknik som involverar interaktionen mellan väder och vegetation med byggd miljö samt att det krävs för att stödja framtida standardutveckling inom området.

En av experterna som deltar i det internationella standardiseringsarbetet inom ISO är Enrico Ronchi som är universitetslektor vid avdelningen för brandteknik på Lunds Universitet.

– Grunden till en fungerande strategi för bekämpning av skogsbränder är gemensamma termer och definitioner vilket också gör det lättare för samverkan och erfarenhetsutbyte över landsgränser. Till exempel finns en särskild internationell terminologi för skogsbränder som sprider sig till samhällen, så kallade WUI-bränder. Standarder för dessa kan göra samhällen mindre sårbara och förebygga ett starkt skogsbrandskydd, säger Enrico Ronchi.

Det internationella standardiseringsarbetet är öppet för fler deltagande företag och organisationer.