Nyheter

Ny mätteknik av utsläpp vid Västlänken

Nu har sensorer satts upp vid Västlänkens byggplatser i Haga och Korsvägen för att mäta händelser med högre föroreningshalter.

– Smidiga och billiga sensorer kan göra att vi ser hur byggen och andra händelser påverkar miljön i realtid, då kan man omedelbart åtgärda höga halter av utsläpp, säger Ågot Watne, miljöutredare på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad och projektledare för innovationsprojektet Luft- och vattenövervakning med Internet of things, LoV-IoT.

De närmsta åren kommer det att genomföras flera stora infrastrukturprojekt i Göteborg. Det största av dem är bygget av Västlänken och det kommer påverka stora delar av staden. Utsläppen av kvävedioxid och partiklar kan öka när det byggs. Det är därför innovationsprojektet Luft- och vattenövervakning – Internet of things, LoV-IoT, har valt att testa ny mätteknik där.

Konferens om nyttan med mikrosensorer
Mikrosensorer är både smidiga och billiga jämfört med mätinstrument som används för luftövervakning. Hur vi kan använda sensorerna som en möjlig lösning till att övervaka luftföroreningarna när staden bygger presenteras imorgon på den nordiska konferensen Solutions Initiative Forum Air.

Om sensorer kan mäta luft- och vattenkvalitet skulle vi kunna mäta på fler platser och snabbt få en indikation på om något påverkar miljön vid en specifik plats. Göteborgs Stad leder därför innovationsprojektet där vi testar olika typer av sensorer.

Intresset för sensorer ökar
Intresset för att mäta luft med mikrosensorer har ökat både bland privatpersoner, företag och städer och många undersöker sensorernas potential och användningsområden.

– Sensorer kan användas för att studera vissa händelser med förhöjda halter av luftföroreningar men vi vet att halterna som sensorerna visar behöver jämföras med kvalitetssäkrade data från till exempel Göteborgs Stads luftdata. Kvaliteten på sensorer är inte tillräckligt hög för att man ska kunna använda data från dem utan någon form av bearbetning i efterhand, säger Ågot Watne.

En del av innovationsprojektet är att testa olika sensorer i olika sammanhang där vi vet att luften kommer att påverkas. Detta görs nu där västlänken byggs. Projektet testar olika sensorlådor som ger oss information om hur byggprojektet påverkar:

kvävedioxid
partiklar PM10 och PM2,5
relativ fuktighet (luftfuktighet)
temperatur

– Det är främst sensorerna för partiklar som vi tror kommer att fungera. Övriga sensorer tycker vi inte har uppnått tillräckligt hög kvalitet än, säger Ågot Watne.

Framtidens byggmästare kan sätta in åtgärder när det behövs

Om framtidens sensorer kan ge tillförlitliga data kan byggmästarna till exempel se om det dammar för mycket från byggplatsen så det blir för höga utsläpp av partiklar.

– När sensorerna larmar om för höga koncentrationer av farliga partiklar i realtid kan byggmästarna med en gång sätta in åtgärder. De slipper också lägga tid och pengar på åtgärder när de ser att halterna inte är för höga. Det här skulle alltså både vara resurseffektivt och ge en bättre luftkvalitet under byggtiden. Det är visionen nu när vi testar sensorer vid Västlänken, säger Ågot Watne.

Fakta:
• LoV-IoT är en del av IoT Sverige, den nationella sakernas internet-satsningen som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och forskningsrådet Formas.
• Läs om hur Göteborgs Stad ser på sensorer på goteborg.se: Luftmätning med sensorer .
• I Göteborg kan man gå in på sidan Luften just nu på goteborg.se för att få en indikation på om ens sensor visar ungefärliga korrekta värden.