Nyheter

Sveriges skyddsrum behöver rustas för miljarder

Svenska skyddsrum är i akut behov av upprustning. Enbart i Stockholm beräknas åtgärder för en miljard kronor behöva göras.

Av Lars-Olof Tandberg

Det finns cirka 65 000 skyddsrum i Sverige med plats för cirka sju miljoner människor. Det har inte byggts några nya skyddsrum i Sverige sedan 2002. För närvarande finns inga planer på att utöka det totala antalet skyddsrumsplatser. Däremot måste skyddsrum som rivs ersättas med nya. Dessutom är många av de befintliga skyddsrummen i stort behov av upprustning.

– Det befintliga skyddsrummen byggdes utifrån dåvarande skyddsbehov och det var aldrig tänkt att det skulle finnas skyddsrumsplatser för alla innevånare. 2002 beslutades därför att inte bygga fler nya, utan man skulle i stället förvalta och vidmakthålla de som redan fanns, säger Marie Wilhelmsson som är skyddsrumshandläggare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSB gör löpande kontroller av skyddsrum. Om det vid en kontroll upptäcks brister är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda dessa inom tre månader.

– Brister i ett skyddsrum som beror på otillräckligt underhåll eller där man gjort ett felaktigt ingrepp hamnar på fastighetsägaren att åtgärda och bekosta. De flesta bristerna beror på detta. För vissa moderniseringsåtgärder står staten för kostnaden. Det kan exempelvis vara byte av skyddsfilter.

För många av de befintliga skyddsrummen är behovet av upprustning stort.
– Behovet varierar mellan olika skyddsrum. En del är i stort behov av upprustning medan andra är i mycket bra skick. I dagsläget utförs det cirka 2 000 skyddsrumskontroller årligen där eventuella brister i skyddsrummen dokumenteras och åtgärdas, säger Peter Carman, skyddsrumshandläggare på MSB.

Det är oklart hur stora kostnader det handlar om för att upprusta Sveriges skyddsrum.
– Då vi inte vet vilka brister som finns i de skyddsrummen som inte kontrolleras går det inte att ange hur stor kostnaden blir. Även kostnaden för de åtgärder som upptäcks vid våra kontroller är svåra att beräkna, då det är fastighetsägaren som bekostar dessa.

Situationen i Stockholm ger en fingervisning om underhållsskulden för Sveriges skyddsrum. Där beräknas akuta åtgärder för upprustning av skyddsrum till ett värde av en miljard kronor behöva göras fram till år 2025, enligt stockholmdirekt.se. Det finns inga pengar anslagna till dessa nödvändiga investeringar, men det pågår en intensiv debatt om frågan bland de styrande i Stockholms stadshus och oppositionen.

Det finns för tillfället inga krav på att bygga skyddsrum vid nybyggnad. Det finns heller inga statsbidrag för byggande av nya skyddsrum.
– De nya skyddsrum som byggs är sådana som ersätter befintliga som rivs. Enligt reglerna är fastighetsägaren skyldig att ersätta de skyddsrum som rivs, och att då stå för kostnaden. I övrigt sker det för närvarande ingen utökning av det totala antalet skyddsrumsplatser, säger Marie Wilhelmsson.