Nyheter

Föråldrad nätreglering bromsar Europas energiövergång

För att övergången till framtidens förnybara energi ska lyckas måste elnätsregleringarna runt om i Europa ses över. Nu krävs nya regelverk som skapar bättre förutsättningar för privata investeringar i ny flexibel teknik.

Denna slutsats dras i ett nytt white paper från branschen kallad ”Developing Flexibility: the new cornerstone of the grid” som tagits fram på uppdrag av Eaton och Renewable Energy Association. Skriften innehåller marknadsdata, expertutlåtanden och fallstudier från analytiker och branschaktörer som Bloomberg New Energy Finance (BNEF), Britain’s Renewable Energy Association (REA), Eaton, Drax, Nord Pool, Good Energy och Upside Energy.

I Europa kommer vindkraft och solenergi att dominera elproduktionen från början av 2020-talet. Det är tack vare kraftfulla pådrivare och lagstadgade krav för att möta klimatavtalet i Paris men också fallande kostnader för solpaneler och vindkraftverk, stigande koldioxidpriser samt elektrifieringen inom transport och uppvärmning.

Efterfrågan på el har alltid varierat med årstider, väder och tid på dagen. Till följd av tillväxten inom vindkraft och solenergi kommer elförsörjningen att bli allt mer varierad. För att det inte ska medföra högre systemkostnader måste flexibilitet bli en ny hörnsten för elnätet. Teknik och affärsmodeller som främjar flexibilitet kan hjälpa till att jämna ut den stora variationen, exempelvis genom att anpassa toppar i efterfrågan med toppar i utbud av vindkraft och solenergi.

Dagens elmarknad och nätföreskrifter är inte anpassade till den utveckling som sker. Marknadsbarriärer gynnar stora, centraliserade fossila bränslen och kärnkraftverk. Europas beslutsfattare motverkar en övergång till förnybara energikällor och låga koldioxidutsläpp genom att öka kostnader och komplexiteten, vilket gör det svårare för dessa aktörer att öka sina marknadsandelar.

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste bristerna där förändrade regelverk kan ge störst positiv effekt i närtid. Flera av rekommendationerna är baserade på erfarenheter från de nordiska marknaderna, som är de mest avancerade när det kommer till lagstiftning och riktlinjer som uppmuntrar till privata investeringar i smarta och flexibla energisystem.

• Marknader med svag eller obefintlig flexibilitet: Djupgående och likvida marknader med stor flexibilitet är en nödvändig förutsättning för att säkerställa investerares långsiktiga kassaflöden. På de platser i Europa som är flexibla idag, erbjuds för det mesta bara kortsiktiga möjligheter till förutsägbara kassaflöden för flexibla tillgångar. En reform behövs för att kunna tillhandahålla förutsägbara, långsiktiga kassaflöden. Det kan exempelvis ske genom en kombination av fleråriga kontrakt och årliga auktioner som garanteras löpa under flera år.

• Olika tillgång till tilläggstjänster och kapacitetsmarknader: El kommer i allt högre grad att tillhandahållas och hanteras av en rad olika tekniker som decentraliserad vindkraft och solenergi, batterier samt smarta EV-laddare som arbetar tillsammans med centraliserade kraftverk. Alla de här energiresurserna bör konkurrera på lika villkor. Men den nuvarande nätregleringen som finns i stora delar av Europa gynnar centraliserade produktionstillgångar genom bland annat anslutning, test, mätning, tillgänglighetskrav och kapacitetsutbetalning. Dessa hinder straffar dem som har små, utspridda tillgångar och gör det svårt för all flexibel teknik att konkurrera på lika villkor.

• Behov av smarta och dubbelriktade EV-laddare: Smarta EV-laddare är avgörande för att integrera förnybara energikällor genom att styra efterfrågan utifrån utbudet. Smart laddning skulle också sänka systemkostnaden för att installera EV-laddare, exempelvis genom att undvika behovet av lokala nätuppdateringar och nybyggd generationskapacitet för att möta de högre EV-relaterade elbehoven. De senaste laddningsreglerna från EU fokuserar på antalet laddare istället för deras flexibilitet – det finns ingen skyldighet att göra EV-laddning ”smart” eller att installera V2G. Som ett direkt resultat av detta finns det bara en handfull smarta eller V2G-laddare i Storbritannien och Tyskland. I fallet med V2G-laddare förekommer för närvarande också begränsad EV-kompabilitet.

• Behov av smarta mätare och dynamisk prissättning för konsumenter: Dynamisk prissättning skapar ekonomiska incitament för konsumenter att förändra ett beteende och anpassa efterfrågan efter prissignaler på marknaden. I de nordiska länderna finns det en bred flora av digitala mätare. I Storbritannien blir den dynamiska prissättningen nu tillgänglig tack vare målet om en allmän lansering före 2020. Octopus Energy från Storbritannien har infört en agil avgift som spårar grossistpriserna och ger kunderna besked om kommande lågprisperioder 24 timmar i förväg. I Tyskland finns ingen dynamisk prissättning på grund av avsaknaden av digitala mätare. I Frankrike förväntas dynamisk prissättning introduceras i takt med lanseringen av deras program för smarta mätare.

Om Eaton
Eatons elverksamhet är globalt ledande med expertis inom kraftdistribution och kretsskydd, avbrottsfri kraft, styrning och automatisering, belysning och säkerhet, konstruktionslösningar och kopplingsenheter, lösningar för tuffa och farliga miljöer samt tekniska tjänster. Eaton är genom sina globala lösningar utrustat för att svara på de viktigaste utmaningar inom strömhantering som vi har idag.
Eaton är verksamt inom krafthantering och hade en omsättning på 21,6 miljarder dollar 2018. Eaton levererar energisparande lösningar som hjälper kunderna att effektivt hantera elektrisk, hydraulisk och mekanisk kraft på ett säkert och hållbart sätt. Eaton arbetar för att förbättra livskvaliteten och miljön genom användning av tekniska lösningar och tjänster för krafthantering. Eaton har cirka 100 000 anställda och bedriver försäljning i över 175 länder. För mer information, besök www.eaton.com

The Renewable Energy Association (REA)
REA är Storbritanniens största branschorganisation för förnybar energi och ren teknik med cirka 550 medlemmar som verkar inom värme, transport, el och återvinning. REA är en ideell organisation som representerar företag inom förnybar energi och ren teknik verksamma i över fjorton sektorer, allt från biogas och förnyelsebara bränslen till sol- och elbilar. Medlemmarna varierar från stora multinationella företag till enskilda näringsidkare. REAs särskilda grupp för elfordon består av cirka 70 medlemmar som tillhandahåller kritisk infrastruktur som behövs för att övergå till en framtid med noll utsläpp från bilar. REA fungerar dessutom som sekretariat för brittiska All-Party Parliamentary Group kring elektriska och automatiserade fordon. För mer information, besök: www.r-e-a.net