Nyheter

Nu anpassas hastighetsgränserna på våra vägar

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Hastighetsöversynen pågår över landet, och är en del av nollvisionen – ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken!

– Vi vill ha effektiva resor och transporter. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. – När vägens säkerhetsstandard tillåter det sätter vi en högre hastighetsgräns, men säkerheten måste alltid komma först, säger Anne- Karin Grönvold, strategisk planerare på Trafikverket.

Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att lämpa sig för högre hastighet än 80 km/tim. På en mötesseparerad väg riskerar man inte att kollidera med ett mötande fordon. Därför kan hastighetsgränsen vara 100 km/tim eller högre.

På vägar utan mittseparering sänks hastigheten till 80 km/tim, med undantag för vägar med lite trafik (under 2 000 fordon per årsmedeldygn).

På lång sikt kan säkra system byggas och på kort sikt anpassas hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Sänkt hastighet är en av flera åtgärder som görs för att skapa säkrare vägar.

– Sänkta hastigheter är en effektiv och tillfällig åtgärd för att minska olycksrisken tills att vi har möjlighet att bygga mitträcken där de behövs. Det finns inte medel för att bygga om alla vägar på en gång, och vi behöver agera nu för att inte fler ska skadas allvarligt eller dö i trafiken, säger Anne- Karin Grönvold.

Tidsförlusten är 50 sekunder per mil
Restiden påverkas endast marginellt av en hastighetssänkning. Om du kör i 80 km/tim istället för 90 förlorar du maximalt 50 sekunder per mil. I rusningstid, då mycket av arbetspendlingen sker, är tidsförlusten betydligt lägre än så.

Den tunga trafiken påverkas inte av hastighetssänkning, eftersom det finns en hastighetsgräns på maximalt 80 km/tim för tung lastbil med släp.

Under 2019 anpassas  hastighetsgränserna på ytterligare vägar i Dalarna
I mitten av augusti skickades två remisser med förslag till ändrade hastigheter för specifika vägsträckor på E16 och väg 68 ut till kommuner, Region Dalarna, Polisen samt andra aktörer. Remisstiden är sex veckor. Trafikverkets generaldirektör tar beslut i slutet av oktober om ändrade hastigheter. Trafikverket har som ambition att införa de nya hastigheterna i början av november.

Förslag till hastighetsförändringar i Dalarna 2019 berör följande vägar:

Väg E16
Från väg 511 Malung till väg 26, 537 Vansbro
Sänkning från 90 km/tim till 80 km/tim
Väg E16 Från väg 26, 537 Vansbro till väg 537 Hulån
Höjning från 90 km/tim till 100 km/tim
Väg 537
Från väg 26, E16 Vansbro till väg E16 Hulån
Sänkning från 90 km/tim till 80 km/tim
Väg E16
Från väg 537 Hulån till Islingbyvägen trafikplats Islingby
Sänkning från 90 km/tim till 80 km/tim
Väg 68
Från Horndal till Gävleborgs länsgräns
Sänkning från 80/90 km/tim till 80 km/tim

Mötesfria vägar byggs, höjning till 100 km/tim

E16/Väg 70, Borlänge–Djurås, mötesfri väg
E16 Dala Järna-Vansbro, mötesfri väg