Nyheter

ELEDA GROUP: Stark tillväxt och stabilt resultat

Nettoomsättningen under det andra kvartalet 2019 ökade med närmare 20 procent och uppgick till 693 Mkr (581). Den organiska tillväxten var 6 procent, och den underliggande resultatgenereringen på bibehållen hög nivå. Det justerade EBITA-resultatet1 ökade med närmare 20 procent till 46 Mkr, motsvarande en marginal om 6,6 procent (6,6). Orderingången ökade med drygt 40 procent och uppgick till 863 Mkr (606 Mkr).

– Vår goda lönsamhet är resultatet av ett specialiserat erbjudande, en begränsad riskprofil samt kompetenta medarbetare och ett nära samarbete med våra kunder och partners. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på koncernens tjänster, vilket inte minst bekräftas av en stark orderingång. Ambitionen är att fortsätta vår tillväxtresa såväl organiskt som via nya förvärv”, säger Johan Halvardsson, koncernchef Eleda Group.

Eledas marknad präglas generellt sett av en stabil och växande efterfrågan inom samtliga tjänsteområden. Under det andra kvartalet såg bolaget lokalt en viss ökad konkurrens inom några tjänsteområden, primärt beroende på att vissa aktörer specialiserade inom projekt relaterade till husbyggnad sökt nya områden att verka inom. Konkurrenssituationen efter sommaren har återgått till tidigare förhållanden.

Nettoomsättningen under 12-månadersperioden från juli 2018 till juni 2019 uppgick till 2 562 Mkr med ett justerat EBITA-resultat om 213 Mkr, motsvarande en marginal om 8,3 procent. Vidare har Eleda per 28 juni förvärvat samtliga aktier i Salboheds Bygg & Anläggningstjänst AB, som utför traditionella anläggningsarbeten i Västerås med omnejd. Verksamheten, som omsätter drygt 300 Mkr på årsbasis, kommer att bilda ett fjärde regionbolag inom Eleda Group.

– Tillsammans med koncernens alla medarbetare ser jag fram emot kommande kvartal och uppdraget att etablera Eleda Group som en ledande nationell aktör, avslutar Johan Halvardsson, koncernchef Eleda Group.

1Jämförelsestörande poster är intäkter och kostnader av jämförelsestörande karaktär såsom realisationsvinster vid försäljning av enheter, transaktions-kostnader vid förvärv eller kapitalanskaffningar, externa kostnader i samband med att göra bolaget börsfähigt, större integrationskostnader till följd av förvärv eller omorganisationer enligt fastställd plan samt kostnader som följer av strategiska beslut och större omstruktureringar som leder till avveckling av enheter.