Nyheter

Tyréns hjälper Skandinaviens största hamn att expandera

Göteborgs Hamn planerar att fördjupa och bredda farleder för att kunna hantera större containervolymer. Tyréns har fått i uppdrag att ta fram miljökonsekvensbeskrivning avseende kajförstärkningsåtgärder och ansökan om dispens för dumpning av muddermassor till havs.

Projektet bedrivs som ett samarbete mellan Göteborgs Hamn och Sjöfartsverket, där hamnen ansvarar för kajförstärkningar och hantering av muddermassor och Sjöfartsverket ansvarar för muddring av farleder. Målet är att ha ett komplett underlag till Mark- och Miljödomstolen till sommaren 2020.

– Det är vår samlade erfarenhet och breda kompetens inom marin miljö som gjorde att vi fick förtroendet att ingå i projektet. Den marina miljön utgörs av ett mycket komplext system och det gäller att förstå systemets helhet för att kunna beskriva detaljerna, säger Martin Hörngren, uppdragsansvarig på Tyréns.

Under åren 2000-2004 genomfördes ett liknande projekt i Göteborgs Hamn. Sedan dess har dock de genomsnittliga fartygen blivit omkring tio gånger större. För att kunna utnyttja fartygens maximala lastkapacitet krävs att farlederna breddas och fördjupas. I samband med fördjupningen, vilken kommer att generera över tio miljoner kubikmeter med muddermassor, kommer även den cirka 1000 meter långa Skandiakajen att grundförstärkas.

Tyréns hamngrupp arbetar för närvarande med att utföra kompletterande utredningar och med att ta fram underlag för den fortsatta samråds- och tillståndsprocessen.

– Vi har genomfört marinbiologiska och maringeologiska undersökningar i anslutning till hamnens nuvarande dumpningsplats för att bedöma om bottnarna lämpar sig för dumpning av muddermassor. Nästa steg är att genomföra sedimentundersökningar i farleden, sjömätning och strömmodellering för att bedöma risken för spridning av den grumling som uppkommer vid muddring och dumpning, säger Lena Holm, sedimentspecialist på Tyréns.

Miljökonsekvensbeskrivningen och dispensansökan för dumpning blir en del av tillståndsansökan för vattenverksamhet som kommer att sökas av Göteborgs Hamn och Sjöfartsverket.

– Att vi är flera parter gör projektet extra spännande. Precis som i andra stora infrastrukturprojekt kommer samverkan ha en avgörande betydelse för projektets framgång. Det handlar om att hålla en jämn och greppbar dialog med projektgruppen genom hela processen, säger Martin Hörngren.