Nyheter

Veidekke bygger om Himmerfjärdsverket åt Syvab

Veidekke har tecknat avtal med Syvab för en omfattande om- och tillbyggnation av reningsverket Himmerfjärdsverket i Grödinge för att möta tuffare reningskrav. Projektet, som går under namnet Nya Krav Himmerfjärdsverket (NKH), är uppdelat i dels en utförandeentreprenad för ombyggnationen samt en totalentreprenad för tillbyggnaden där båda delarna utförs i samverkan.

Projektet har ett potentiellt ordervärde om minst 700 MSEK och planeras pågå fram till 2025.

Himmerfjärdsverket är i behov av en stor ombyggnation för att klara en växande befolkning, och de nya reningskraven. För att klara denna ökande belastning och de tuffare kraven planeras en så kallad MBR-anläggning, där MBR står för Membran BioReaktor. Förutom att klara högt ställda krav på reningsresultat ska den nya anläggningen även vara robust och flexibel. Målsättningen är att den nya utökande anläggningen ska bibehålla dagensenergiförbrukning samt minska behovet av insatskemikalier.

– Om- och tillbyggnad av Himmerfjärdsverket har planerats och projekterats under lång tid. När det nu äntligen är dags för genomförande, så känner vi på Syvab oss väldigt glada och framför allt trygga med att få utföra arbetet i samverkan med all den kompetens som finns hos Veidekke Entreprenad AB. Det borgar för ett riktigt bra resultat, säger Carl-Olof Zetterman, VD på Syvab.

– Vi är väldigt stolta över att vi fått förtroende av Syvab att i samverkan vara med och utveckla Himmerfjärdsverket. Vi prioriterar projekt som ger oss möjlighet att komma in i tidigt och därmed förutsättningar att skapa goda resultat för alla parter. Projektet passar även väl in i Veidekkes grundvärderingar som ytterst handlar om värdeskapande samspel vilket grundar sig i att vi jobbar involverande med alla medarbetare, kund och leverantörer, säger Marcus Andersson, regionchef på Veidekke Anläggning Öst.

Projektet är uppdelat i två huvuddelar, en för ombyggnad av befintligt verk som sker som en utförandeentreprenad samt en del för tillbyggnad som utförs som totalentreprenad. Projektet är vidare uppdelat i två faser, där fas 1 är en utrednings- och projekteringsfas för systemhandlingar där kostnaden fastställs samt fas 2 där bygghandlingsprojektering och produktion genomförs. Arbetet innefattar byggnation av ny silstation, pumpstation och membranbyggnad med tillhörande teknikutrymmen, samt ombyggnad av utloppsledning och befintliga bassänger. Orderanmälan av projektet kommer ske fortlöpande varefter fas 1 och fas 2 startar.

Under 2019 pågår primärt fas 1 arbeten med färdigställande av systemhandlingarna och kalkylarbeten för den nya anläggningen. Byggstart för anläggningsdelar kommer att ske löpande under 2020 och Nya Himmerfjärdsverket beräknas stå klart för idrifttagning år 2025.